Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Bezpiecznie w sieci (2013-02-07)

 

Bezpieczny, otwarty internet

Konkretne działania są ukierunkowane na zwiększenie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informacyjnych, ograniczenie cyberprzestępczości oraz wzmocnienie międzynarodowej polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cybernetycznej.

Unijna wizja bezpieczeństwa cybernetycznego przedstawiona w strategii składa się z pięciu strategicznych priorytetów:

 • osiągnięcie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego;
 • radykalne ograniczenie cyberprzestępczości;
 • opracowanie polityki obrony cybernetycznej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);
 • rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego;
 • ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.

Unijna międzynarodowa polityka w zakresie cyberprzestrzeni wspiera przestrzeganie podstawowych wartości UE, definiuje normy odpowiedzialnego zachowania, promuje przestrzeganie istniejących już przepisów międzynarodowych w dziedzinie cyberprzestrzeni, a jednocześnie pomaga państwom członkowskim poza UE w zakresie budowy zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i propaguje współpracę międzynarodową w kwestiach bezpieczeństwa cybernetycznego.

UE poczyniła znaczne postępy w kierunku lepszej ochrony obywateli przed przestępczością internetową, w tym poprzez ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (IP/13/13), przedstawienie wniosku legislacyjnego w sprawie ataków na systemy informatyczne (IP/10/1239) oraz poprzez utworzenie światowego sojuszu przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych (IP/12/1308). Strategia ma także na celu rozwinięcie i finansowanie krajowych centrów doskonałości w zakresie cyberprzestępczości, tak by ułatwić szkolenia i budowę zdolności.

Zaproponowana dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji jest kluczowym elementem ogólnej strategii i nakładałaby na wszystkie państwa członkowskie, podmioty świadczące kluczowe usługi internetowe i operatorów infrastruktury krytycznej, takich jak platformy handlu elektronicznego i portale społecznościowe oraz przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, sektora transportu, sektora bankowego i opieki zdrowotnej, obowiązek zapewnienia bezpiecznego i wiarygodnego środowiska cyfrowego w całej UE. Proponowana dyrektywa przewiduje środki, takie jak:

a) zobowiązanie państw członkowskich do przyjęcia strategii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji oraz wyznaczenia właściwych krajowych organów w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji, dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi i zasobami ludzkimi, by odpowiednio postępować i reagować w przypadku wystąpienia incydentów i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji;

b) ustanowienie mechanizmu współpracy między państwami członkowskimi a Komisją, aby przekazywać za pośrednictwem bezpiecznej infrastruktury wczesne ostrzeżenia dotyczące zagrożeń i incydentów, współpracować i organizować regularne wzajemne weryfikacje;

c) zobowiązanie operatorów infrastruktury krytycznej w niektórych sektorach (usług finansowych, transportu, energii i opieki zdrowotnej), dostawców usług społeczeństwa informacyjnego (należą do nich głównie sklepy z aplikacjami, platformy handlu elektronicznego, internetowe portale płatnicze, usługi chmur obliczeniowych, wyszukiwarki, portale społecznościowe) oraz organów administracji publicznej do przyjęcia praktyk w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i zgłaszania incydentów mających znaczny wpływ na bezpieczeństwo świadczonych przez nie usług podstawowych.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała:

„Im bardziej zależymy od internetu, tym bardziej zależymy od jego bezpieczeństwa.Bezpieczny internet chroni nasze swobody i prawa oraz nasze zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej.Nadszedł czas, by podjąć skoordynowane działania. Cena bezczynności w tej dziedzinie jest znacznie wyższa niż koszty podjęcia działań.”

Catherine Ashton, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała:

„Aby cyberprzestrzeń pozostała otwarta i wolna, w środowisku internetowym powinny mieć zastosowanie te same normy, zasady i wartości, które UE wspiera w świecie rzeczywistym.W cyberprzestrzeni należy zapewnić ochronę praw podstawowych, demokracji i praworządności.W celu promowania tych praw na skalę światową UE współpracuje ze swoimi międzynarodowymi partnerami, jak również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.”

Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych, powiedziała:

„Strategia potwierdza nasze konkretne działania na rzecz radykalnego ograniczenia cyberprzestępczości.Wiele państw członkowskich nie posiada wystarczających narzędzi, by wytropić i zwalczać internetową przestępczość zorganizowaną.Wszystkie państwa członkowskie powinny ustanowić skuteczne krajowe jednostki ścigania cyberprzestępczości, które będą mogły skorzystać ze specjalistycznej wiedzy Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością EC3.”

Dodatkowe informacje

Coraz częściej dochodzi do incydentów naruszających bezpieczeństwo cybernetyczne, które stają się coraz bardziej poważne i złożone oraz mają charakter transgraniczny. Incydenty te mogą spowodować poważne szkody dla bezpieczeństwa i znaczne straty dla gospodarki. Należy udoskonalić wysiłki podejmowane na rzecz przeciwdziałania incydentom cybernetycznym, współpracy i większej przejrzystości w tej dziedzinie.

Wcześniejsze wysiłki Komisji Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich były zbyt fragmentaryczne, by stawić czoła temu rosnącemu wyzwaniu.

Informacje na temat bezpieczeństwa cybernetycznego dzisiaj

 • Każdego dnia w sieci krąży około 150 tys. wirusów komputerowych i codziennie zagrożonych zostaje 148 tys. komputerów.
 • Według Światowego Forum Gospodarczego w najbliższej dekadzie istnieje około 10 proc. prawdopodobieństwo poważnej awarii krytycznej infrastruktury informatycznej, co spowodowałoby straty o wartości 250 mld dolarów.
 • Cyberprzestępczość odpowiada za znaczą liczbę incydentów naruszających bezpieczeństwo cybernetyczne. Firma Symantec szacuje, że ofiary cyberprzestępczości na całym świecie tracą około 290 mld euro rocznie, natomiast według McAfee cyberprzestępczość przynosi przestępcom zyski rzędu 750 mld euro rocznie.
 • Badanie Eurobarometru na temat bezpieczeństwa cybernetycznego  z 2012 r. wykazało, że 38 proc. internautów zmieniło swoje zachowania ze względu na kwestie bezpieczeństwa: 18 proc. jest mniej skłonnych do robienia zakupów przez internet, a 15 proc. mniej chętnie korzysta z usług bankowości internetowej. Według tego badania 74 proc. respondentów twierdzi, że ryzyko zostania ofiarą wzrosło, 12 proc. miało już do czynienia z oszustwem internetowym, a 89 proc. unika podawania informacji osobowych.
 • Konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji pokazały, że 56,8 proc. respondentów doświadczyło w ubiegłym roku incydentów w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, które miały poważny wpływ na ich działalność.
 • danych Eurostatu wynika, że do stycznia 2012 r. jedynie 26 proc. przedsiębiorstw w UE posiadało formalnie określoną politykę dziedzinie bezpieczeństwa ICT.

Przydatne linki

MEMO/13/71 Najczęściej zadawane pytania

Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w całej Unii

Zabierz głos

Hashtag: #cybersecurity

Strona internetowa Europolu poświęcona Centrum ds. Zwalczania Cyberprzestępczości

Światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych

wszystkie

Bezpiecznie w sieci (2013-02-07)

 

Bezpieczny, otwarty internet

Konkretne działania są ukierunkowane na zwiększenie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informacyjnych, ograniczenie cyberprzestępczości oraz wzmocnienie międzynarodowej polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cybernetycznej.

Unijna wizja bezpieczeństwa cybernetycznego przedstawiona w strategii składa się z pięciu strategicznych priorytetów:

 • osiągnięcie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego;
 • radykalne ograniczenie cyberprzestępczości;
 • opracowanie polityki obrony cybernetycznej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);
 • rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego;
 • ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.

Unijna międzynarodowa polityka w zakresie cyberprzestrzeni wspiera przestrzeganie podstawowych wartości UE, definiuje normy odpowiedzialnego zachowania, promuje przestrzeganie istniejących już przepisów międzynarodowych w dziedzinie cyberprzestrzeni, a jednocześnie pomaga państwom członkowskim poza UE w zakresie budowy zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i propaguje współpracę międzynarodową w kwestiach bezpieczeństwa cybernetycznego.

UE poczyniła znaczne postępy w kierunku lepszej ochrony obywateli przed przestępczością internetową, w tym poprzez ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (IP/13/13), przedstawienie wniosku legislacyjnego w sprawie ataków na systemy informatyczne (IP/10/1239) oraz poprzez utworzenie światowego sojuszu przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych (IP/12/1308). Strategia ma także na celu rozwinięcie i finansowanie krajowych centrów doskonałości w zakresie cyberprzestępczości, tak by ułatwić szkolenia i budowę zdolności.

Zaproponowana dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji jest kluczowym elementem ogólnej strategii i nakładałaby na wszystkie państwa członkowskie, podmioty świadczące kluczowe usługi internetowe i operatorów infrastruktury krytycznej, takich jak platformy handlu elektronicznego i portale społecznościowe oraz przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, sektora transportu, sektora bankowego i opieki zdrowotnej, obowiązek zapewnienia bezpiecznego i wiarygodnego środowiska cyfrowego w całej UE. Proponowana dyrektywa przewiduje środki, takie jak:

a) zobowiązanie państw członkowskich do przyjęcia strategii w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji oraz wyznaczenia właściwych krajowych organów w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji, dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi i zasobami ludzkimi, by odpowiednio postępować i reagować w przypadku wystąpienia incydentów i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji;

b) ustanowienie mechanizmu współpracy między państwami członkowskimi a Komisją, aby przekazywać za pośrednictwem bezpiecznej infrastruktury wczesne ostrzeżenia dotyczące zagrożeń i incydentów, współpracować i organizować regularne wzajemne weryfikacje;

c) zobowiązanie operatorów infrastruktury krytycznej w niektórych sektorach (usług finansowych, transportu, energii i opieki zdrowotnej), dostawców usług społeczeństwa informacyjnego (należą do nich głównie sklepy z aplikacjami, platformy handlu elektronicznego, internetowe portale płatnicze, usługi chmur obliczeniowych, wyszukiwarki, portale społecznościowe) oraz organów administracji publicznej do przyjęcia praktyk w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i zgłaszania incydentów mających znaczny wpływ na bezpieczeństwo świadczonych przez nie usług podstawowych.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała:

„Im bardziej zależymy od internetu, tym bardziej zależymy od jego bezpieczeństwa.Bezpieczny internet chroni nasze swobody i prawa oraz nasze zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej.Nadszedł czas, by podjąć skoordynowane działania. Cena bezczynności w tej dziedzinie jest znacznie wyższa niż koszty podjęcia działań.”

Catherine Ashton, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała:

„Aby cyberprzestrzeń pozostała otwarta i wolna, w środowisku internetowym powinny mieć zastosowanie te same normy, zasady i wartości, które UE wspiera w świecie rzeczywistym.W cyberprzestrzeni należy zapewnić ochronę praw podstawowych, demokracji i praworządności.W celu promowania tych praw na skalę światową UE współpracuje ze swoimi międzynarodowymi partnerami, jak również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.”

Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych, powiedziała:

„Strategia potwierdza nasze konkretne działania na rzecz radykalnego ograniczenia cyberprzestępczości.Wiele państw członkowskich nie posiada wystarczających narzędzi, by wytropić i zwalczać internetową przestępczość zorganizowaną.Wszystkie państwa członkowskie powinny ustanowić skuteczne krajowe jednostki ścigania cyberprzestępczości, które będą mogły skorzystać ze specjalistycznej wiedzy Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością EC3.”

Dodatkowe informacje

Coraz częściej dochodzi do incydentów naruszających bezpieczeństwo cybernetyczne, które stają się coraz bardziej poważne i złożone oraz mają charakter transgraniczny. Incydenty te mogą spowodować poważne szkody dla bezpieczeństwa i znaczne straty dla gospodarki. Należy udoskonalić wysiłki podejmowane na rzecz przeciwdziałania incydentom cybernetycznym, współpracy i większej przejrzystości w tej dziedzinie.

Wcześniejsze wysiłki Komisji Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich były zbyt fragmentaryczne, by stawić czoła temu rosnącemu wyzwaniu.

Informacje na temat bezpieczeństwa cybernetycznego dzisiaj

 • Każdego dnia w sieci krąży około 150 tys. wirusów komputerowych i codziennie zagrożonych zostaje 148 tys. komputerów.
 • Według Światowego Forum Gospodarczego w najbliższej dekadzie istnieje około 10 proc. prawdopodobieństwo poważnej awarii krytycznej infrastruktury informatycznej, co spowodowałoby straty o wartości 250 mld dolarów.
 • Cyberprzestępczość odpowiada za znaczą liczbę incydentów naruszających bezpieczeństwo cybernetyczne. Firma Symantec szacuje, że ofiary cyberprzestępczości na całym świecie tracą około 290 mld euro rocznie, natomiast według McAfee cyberprzestępczość przynosi przestępcom zyski rzędu 750 mld euro rocznie.
 • Badanie Eurobarometru na temat bezpieczeństwa cybernetycznego  z 2012 r. wykazało, że 38 proc. internautów zmieniło swoje zachowania ze względu na kwestie bezpieczeństwa: 18 proc. jest mniej skłonnych do robienia zakupów przez internet, a 15 proc. mniej chętnie korzysta z usług bankowości internetowej. Według tego badania 74 proc. respondentów twierdzi, że ryzyko zostania ofiarą wzrosło, 12 proc. miało już do czynienia z oszustwem internetowym, a 89 proc. unika podawania informacji osobowych.
 • Konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji pokazały, że 56,8 proc. respondentów doświadczyło w ubiegłym roku incydentów w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, które miały poważny wpływ na ich działalność.
 • danych Eurostatu wynika, że do stycznia 2012 r. jedynie 26 proc. przedsiębiorstw w UE posiadało formalnie określoną politykę dziedzinie bezpieczeństwa ICT.

Przydatne linki

MEMO/13/71 Najczęściej zadawane pytania

Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w całej Unii

Zabierz głos

Hashtag: #cybersecurity

Strona internetowa Europolu poświęcona Centrum ds. Zwalczania Cyberprzestępczości

Światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-02-28 20:02:28
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!