Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 (2020-03-11)

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła swój zespół i nową strukturę tej instytucji w kolejnej kadencji. –„Komisja pod moim przewodnictwem będzie działać w sposób geopolityczny i konsekwentnie prowadzić zrównoważoną politykę”– powiedziała von der Leyen. Działania nowej Komisji będą odzwierciedleniem priorytetów i ambicji określonych w wytycznych politycznych. „Postrzegam pięć najbliższych lat jako szansę dla Europy — by mierzyć wyżej na gruncie lokalnym, tak aby przewodzić na świecie- stwierdziła von der Leyen w swoim programie. 

6 priorytetów Komisji Europejskiej

 1. Europejski Zielony Ład- aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu.

Europa stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony  Ład– ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie. Europejski Zielony Ład może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy. Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Działania zaplanowano w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie pozostały w tyle w nadchodzącym okresie wielkiej transformacji.

 

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających:

 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o  obiegu zamkniętym
 • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. W tym celu zaproponowaliśmy europejskie prawo o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak:

• inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska

• wspieranie innowacji przemysłowych

• wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i  publicznego

• obniżenie emisyjności sektora energii

• zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków

• współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i  regionów najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027. 

 1. 2.      Gospodarka, która służy ludziom -działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i  dobrobytu

Europejczycy i przedsiębiorstwa w UE mogą dobrze prosperować tylko wtedy, gdy gospodarka im służy. Jedyna w swoim rodzaju społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej umożliwia rozwój gospodarczy i zmniejszenie ubóstwa i nierówności. Przy stabilnej sytuacji w Europie gospodarka może w pełni reagować na potrzeby obywateli UE. W tym celu zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon gospodarki UE. Konieczne jest również dokończenie tworzenia unii rynków kapitałowych i pogłębienie unii gospodarczej i walutowej.

Obszary działalności

 • Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa - połączenie stabilności ze sprawiedliwością i demokratyczną rozliczalnością.
 • Rynek wewnętrzny - lepiej rozwinięty i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny.
 • Zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje - pobudzanie inwestycji i tworzenie miejsc pracy.
 • Europejski semestr - ocena zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi gospodarki, koordynacja polityki gospodarczej poszczególnych krajów UE w cyklu rocznym.
 • Pobudzenie wzrostu zatrudnienia- jak pomóc europejskim przedsiębiorstwom i  konsumentom korzystać z zasobów w sposób bardziej zrównoważony. 
 1. Europa na miarę ery cyfrowej - zapewnienie ludziom dostępu do technologii najnowszej generacji

Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi. Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy. Strategie UE w dziedzinie sztucznej inteligencji i danych mają więc zachęcać przedsiębiorstwa do korzystania z tych nowych technologii i rozwijania ich, a równocześnie mają zagwarantować, że nowe technologie zasłużą sobie na zaufanie ze strony obywateli.

Obszary działalności -

 • Ochrona danych - reforma przepisów w zakresie ochrony danych zapewnia wszystkim możliwość kontroli danych osobowych i pomaga przedsiębiorcom. Zapewnienie ochrony danych osobowych obywateli UE również przez państwa spoza UE.
 • Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów sprzedawanych przez internet - w jaki sposób cyfrowy świat w UE może sprawnie funkcjonować jako rynek zakupów i sprzedaży na równych zasadach dla wszystkich?
 • Środowisko, w którym sieci i usługi cyfrowe mogą się rozwijać - opracowywanie zasad, które odpowiadają tempu rozwoju technologicznego i które wspierają rozwój infrastruktury.
 • Cyfrowość jako siła napędowa wzrostu - zapewnienie, aby europejska gospodarka, przemysł i zatrudnienie w pełni czerpały korzyści z możliwości stwarzanych przez cyfryzację.
 • Europejska strategia w zakresie danych - UE powinna stać się wzorem społeczeństwa, któremu dane zapewniają większe możliwości. 
 1. Promowanie naszego europejskiego stylu życia - ochrona naszych obywateli i  naszych wartości

Europa, która chroni, musi również stać na straży wymiaru sprawiedliwości i podstawowych wartości UE. Zagrożenia dla praworządności podważają prawne, polityczne i gospodarcze podstawy naszej Unii. Praworządność jest kluczowym elementem wizji Unii przedstawionej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen – Unii opartej na równości, tolerancji i  sprawiedliwości społecznej. Komisja utworzy kompleksowy europejski mechanizm praworządności i co roku będzie w ramach tego mechanizmu przedstawiać obiektywne sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji w zakresie praworządności w całej Unii. Silne granice, modernizacja systemu azylowego UE oraz współpraca z krajami partnerskimi mają duże znaczenie dla nowego kierunku w  dziedzinie migracji.

Obszary działalności:

 • Unia bezpieczeństwa - celem europejskiej agendy bezpieczeństwa jest zapewnienie silniejszej, bardziej skoordynowanej i kompleksowej odpowiedzi UE na terroryzm i  cyberprzestępczość.
 • Współpraca sądowa - współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu w zakresie spraw karnych w celu zwalczania handlu ludźmi, przemytu i korupcji. Stworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości poprzez powiązanie różnych krajowych systemów prawnych w całej UE, co ma ułatwiać życie obywatelom i przedsiębiorstwom.
 • Prawa podstawowe- ochrona praworządności i praw podstawowych poprzez przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka i zagwarantowanie przestrzegania europejskiej karty praw podstawowych we wszystkich wnioskach ustawodawczych Komisji. Dyrektywa antydyskryminacyjna zwalcza dyskryminację i wspiera równouprawnienie płci.
 • Ochrona konsumentów - ochrona i wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do towarów, usług i żywności; lepsze informowanie konsumentów; poprawę egzekwowania przepisów ochrony konsumentów i  dostosowanie prawa konsumenckiego do epoki cyfrowej.
 • Migracje - w kierunku europejskiego programu w zakresie migracji. 
 1. Silniejsza pozycja Europy na świecie - wzmocnienie naszej roli odpowiedzialnego globalnego lidera

Komisja Europejska opowiada się za multilateralizmem i opartym na zasadach porządkiem globalnym. UE powinna pełnić bardziej aktywną rolę i donośniej zabierać głos na arenie międzynarodowej. Silna, otwarta i sprawiedliwa polityka handlowa, dzięki której Europa jest atrakcyjnym miejscem dla biznesu, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia roli UE jako światowego lidera przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów w zakresie ochrony klimatu, środowiska i warunków pracy. Europejskie przywództwo oznacza również ścisłą współpracę z krajami sąsiadującymi i partnerami, wprowadzenie kompleksowej strategii na rzecz Afryki i  potwierdzenie europejskiej perspektywy krajów Bałkanów Zachodnich. Komisja chce osiągnąć skoordynowane podejście do działań zewnętrznych – od pomocy rozwojowej po wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Podejście takie ma zapewnić Europie silniejszą i  jednolitą pozycję na świecie.

Obszary działalności

 • Polityka zagraniczna -Unia Europejska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z niemal wszystkimi krajami na świecie. Zawarła partnerstwa strategiczne z kluczowymi podmiotami międzynarodowymi, prowadzi ożywioną współpracę ze wschodzącymi potęgami na całym świecie, a także podpisała dwustronne układy o stowarzyszeniu z  wieloma państwami, które z nią sąsiadują.
 • Europejska polityka sąsiedztwa - służy przede wszystkim podtrzymywaniu stabilności w  regionie pod względem politycznym i gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa. Stabilność UE opiera się na demokracji, przestrzeganiu praw człowieka i  praworządności, a realizowana polityka ma zagwarantować, że prawa te są respektowane.
 • Współpraca międzynarodowa i rozwój - za pomocą swojej polityki współpracy na rzecz rozwoju Unia Europejska przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa na świecie oraz do  zagwarantowania trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, a  także wspiera demokrację, praworządność, dobre rządzenie i poszanowanie praw człowieka.
 • Pomoc humanitarna i ochrona ludności - UE udziela pomocy humanitarnej stosownie do  potrzeb, zwłaszcza osobom najsłabszym, oraz koordynuje udzielanie europejskiej pomocy w zakresie ochrony ludności podczas klęsk i katastrof na całym świecie.
 • Polityka handlowa - unijna polityka handlowa wyznacza kierunek działań w obszarze handlu i inwestycji zarówno w UE, jak i poza nią. Polityka ta ma wpływ na życie obywateli UE i jest kształtowana przy uwzględnieniu ich opinii, tak aby odzwierciedlała wartości i interesy całego społeczeństwa europejskiego. UE pomaga przedsiębiorstwom jak najlepiej wykorzystać szanse, jakie oferuje światowy rynek, oraz stara się pobudzać wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność i inwestycje w UE.
 • Bezpieczeństwo i obrona - europejska wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony służy wzmacnianiu zdolności UE do zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi poprzez rozwój zdolności cywilnych i wojskowych.
 • Rozszerzenie UE - inwestycje w działania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie: perspektywa członkostwa w UE ma ogromny wpływ na transformację państw zainteresowanych członkostwem w UE, ponieważ prowadzi do pozytywnych zmian demokratycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych. 
 1. Nowy impuls dla demokracji europejskiej - pielęgnowanie, ochrona i wzmacnianie naszej demokracji

Prężności naszej demokracji dowodzi rekordowo wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Europejczycy muszą jednak odgrywać większą rolę w procesie decyzyjnym i brać aktywniejszy udział w określaniu priorytetów UE. Konferencja na temat przyszłości Europy umożliwi im zabranie głosu w sprawach, które są ważne dla UE. Aby chronić naszą demokrację przed ingerencją z zewnątrz, potrzebujemy wspólnego podejścia i wspólnych norm w celu rozwiązania takich problemów, jak dezinformacja czy mowa nienawiści w  internecie. Komisja będzie dalej umacniać swoje partnerstwo z Parlamentem Europejskim, który jest głosem obywateli, poprzez zapewnienie jego zaangażowania na wszystkich etapach negocjacji międzynarodowych, jak również zagwarantowanie przejrzystości i uczciwości w  trakcie całego procesu legislacyjnego.

Obszary działalności

 • Przyszłość Europy - wkład Komisji w kształtowanie konferencji w sprawie przyszłości Europy – otwartej, przejrzystej debaty, w której liczy się głos każdego obywatela
 • Wyraź swoją opinię na temat inicjatyw Komisji- weź udział w konsultacjach publicznych i przekaż swoje uwagi na temat inicjatyw Komisji na różnych etapach kształtowania polityki. Przedstaw nam swoje propozycje udoskonalenia istniejących przepisów.

Więcej informacji o priorytetach Komisji europejskiej tutaj:

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_pl

wszystkie

Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 (2020-03-11)

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła swój zespół i nową strukturę tej instytucji w kolejnej kadencji. –„Komisja pod moim przewodnictwem będzie działać w sposób geopolityczny i konsekwentnie prowadzić zrównoważoną politykę”– powiedziała von der Leyen. Działania nowej Komisji będą odzwierciedleniem priorytetów i ambicji określonych w wytycznych politycznych. „Postrzegam pięć najbliższych lat jako szansę dla Europy — by mierzyć wyżej na gruncie lokalnym, tak aby przewodzić na świecie- stwierdziła von der Leyen w swoim programie. 

6 priorytetów Komisji Europejskiej

 1. Europejski Zielony Ład- aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu.

Europa stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony  Ład– ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie. Europejski Zielony Ład może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy. Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Działania zaplanowano w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie pozostały w tyle w nadchodzącym okresie wielkiej transformacji.

 

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających:

 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o  obiegu zamkniętym
 • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. W tym celu zaproponowaliśmy europejskie prawo o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak:

• inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska

• wspieranie innowacji przemysłowych

• wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i  publicznego

• obniżenie emisyjności sektora energii

• zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków

• współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i  regionów najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027. 

 1. 2.      Gospodarka, która służy ludziom -działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i  dobrobytu

Europejczycy i przedsiębiorstwa w UE mogą dobrze prosperować tylko wtedy, gdy gospodarka im służy. Jedyna w swoim rodzaju społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej umożliwia rozwój gospodarczy i zmniejszenie ubóstwa i nierówności. Przy stabilnej sytuacji w Europie gospodarka może w pełni reagować na potrzeby obywateli UE. W tym celu zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon gospodarki UE. Konieczne jest również dokończenie tworzenia unii rynków kapitałowych i pogłębienie unii gospodarczej i walutowej.

Obszary działalności

 • Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa - połączenie stabilności ze sprawiedliwością i demokratyczną rozliczalnością.
 • Rynek wewnętrzny - lepiej rozwinięty i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny.
 • Zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje - pobudzanie inwestycji i tworzenie miejsc pracy.
 • Europejski semestr - ocena zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi gospodarki, koordynacja polityki gospodarczej poszczególnych krajów UE w cyklu rocznym.
 • Pobudzenie wzrostu zatrudnienia- jak pomóc europejskim przedsiębiorstwom i  konsumentom korzystać z zasobów w sposób bardziej zrównoważony. 
 1. Europa na miarę ery cyfrowej - zapewnienie ludziom dostępu do technologii najnowszej generacji

Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi. Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy. Strategie UE w dziedzinie sztucznej inteligencji i danych mają więc zachęcać przedsiębiorstwa do korzystania z tych nowych technologii i rozwijania ich, a równocześnie mają zagwarantować, że nowe technologie zasłużą sobie na zaufanie ze strony obywateli.

Obszary działalności -

 • Ochrona danych - reforma przepisów w zakresie ochrony danych zapewnia wszystkim możliwość kontroli danych osobowych i pomaga przedsiębiorcom. Zapewnienie ochrony danych osobowych obywateli UE również przez państwa spoza UE.
 • Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów sprzedawanych przez internet - w jaki sposób cyfrowy świat w UE może sprawnie funkcjonować jako rynek zakupów i sprzedaży na równych zasadach dla wszystkich?
 • Środowisko, w którym sieci i usługi cyfrowe mogą się rozwijać - opracowywanie zasad, które odpowiadają tempu rozwoju technologicznego i które wspierają rozwój infrastruktury.
 • Cyfrowość jako siła napędowa wzrostu - zapewnienie, aby europejska gospodarka, przemysł i zatrudnienie w pełni czerpały korzyści z możliwości stwarzanych przez cyfryzację.
 • Europejska strategia w zakresie danych - UE powinna stać się wzorem społeczeństwa, któremu dane zapewniają większe możliwości. 
 1. Promowanie naszego europejskiego stylu życia - ochrona naszych obywateli i  naszych wartości

Europa, która chroni, musi również stać na straży wymiaru sprawiedliwości i podstawowych wartości UE. Zagrożenia dla praworządności podważają prawne, polityczne i gospodarcze podstawy naszej Unii. Praworządność jest kluczowym elementem wizji Unii przedstawionej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen – Unii opartej na równości, tolerancji i  sprawiedliwości społecznej. Komisja utworzy kompleksowy europejski mechanizm praworządności i co roku będzie w ramach tego mechanizmu przedstawiać obiektywne sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji w zakresie praworządności w całej Unii. Silne granice, modernizacja systemu azylowego UE oraz współpraca z krajami partnerskimi mają duże znaczenie dla nowego kierunku w  dziedzinie migracji.

Obszary działalności:

 • Unia bezpieczeństwa - celem europejskiej agendy bezpieczeństwa jest zapewnienie silniejszej, bardziej skoordynowanej i kompleksowej odpowiedzi UE na terroryzm i  cyberprzestępczość.
 • Współpraca sądowa - współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu w zakresie spraw karnych w celu zwalczania handlu ludźmi, przemytu i korupcji. Stworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości poprzez powiązanie różnych krajowych systemów prawnych w całej UE, co ma ułatwiać życie obywatelom i przedsiębiorstwom.
 • Prawa podstawowe- ochrona praworządności i praw podstawowych poprzez przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka i zagwarantowanie przestrzegania europejskiej karty praw podstawowych we wszystkich wnioskach ustawodawczych Komisji. Dyrektywa antydyskryminacyjna zwalcza dyskryminację i wspiera równouprawnienie płci.
 • Ochrona konsumentów - ochrona i wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do towarów, usług i żywności; lepsze informowanie konsumentów; poprawę egzekwowania przepisów ochrony konsumentów i  dostosowanie prawa konsumenckiego do epoki cyfrowej.
 • Migracje - w kierunku europejskiego programu w zakresie migracji. 
 1. Silniejsza pozycja Europy na świecie - wzmocnienie naszej roli odpowiedzialnego globalnego lidera

Komisja Europejska opowiada się za multilateralizmem i opartym na zasadach porządkiem globalnym. UE powinna pełnić bardziej aktywną rolę i donośniej zabierać głos na arenie międzynarodowej. Silna, otwarta i sprawiedliwa polityka handlowa, dzięki której Europa jest atrakcyjnym miejscem dla biznesu, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia roli UE jako światowego lidera przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów w zakresie ochrony klimatu, środowiska i warunków pracy. Europejskie przywództwo oznacza również ścisłą współpracę z krajami sąsiadującymi i partnerami, wprowadzenie kompleksowej strategii na rzecz Afryki i  potwierdzenie europejskiej perspektywy krajów Bałkanów Zachodnich. Komisja chce osiągnąć skoordynowane podejście do działań zewnętrznych – od pomocy rozwojowej po wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Podejście takie ma zapewnić Europie silniejszą i  jednolitą pozycję na świecie.

Obszary działalności

 • Polityka zagraniczna -Unia Europejska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z niemal wszystkimi krajami na świecie. Zawarła partnerstwa strategiczne z kluczowymi podmiotami międzynarodowymi, prowadzi ożywioną współpracę ze wschodzącymi potęgami na całym świecie, a także podpisała dwustronne układy o stowarzyszeniu z  wieloma państwami, które z nią sąsiadują.
 • Europejska polityka sąsiedztwa - służy przede wszystkim podtrzymywaniu stabilności w  regionie pod względem politycznym i gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa. Stabilność UE opiera się na demokracji, przestrzeganiu praw człowieka i  praworządności, a realizowana polityka ma zagwarantować, że prawa te są respektowane.
 • Współpraca międzynarodowa i rozwój - za pomocą swojej polityki współpracy na rzecz rozwoju Unia Europejska przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa na świecie oraz do  zagwarantowania trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, a  także wspiera demokrację, praworządność, dobre rządzenie i poszanowanie praw człowieka.
 • Pomoc humanitarna i ochrona ludności - UE udziela pomocy humanitarnej stosownie do  potrzeb, zwłaszcza osobom najsłabszym, oraz koordynuje udzielanie europejskiej pomocy w zakresie ochrony ludności podczas klęsk i katastrof na całym świecie.
 • Polityka handlowa - unijna polityka handlowa wyznacza kierunek działań w obszarze handlu i inwestycji zarówno w UE, jak i poza nią. Polityka ta ma wpływ na życie obywateli UE i jest kształtowana przy uwzględnieniu ich opinii, tak aby odzwierciedlała wartości i interesy całego społeczeństwa europejskiego. UE pomaga przedsiębiorstwom jak najlepiej wykorzystać szanse, jakie oferuje światowy rynek, oraz stara się pobudzać wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność i inwestycje w UE.
 • Bezpieczeństwo i obrona - europejska wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony służy wzmacnianiu zdolności UE do zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi poprzez rozwój zdolności cywilnych i wojskowych.
 • Rozszerzenie UE - inwestycje w działania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie: perspektywa członkostwa w UE ma ogromny wpływ na transformację państw zainteresowanych członkostwem w UE, ponieważ prowadzi do pozytywnych zmian demokratycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych. 
 1. Nowy impuls dla demokracji europejskiej - pielęgnowanie, ochrona i wzmacnianie naszej demokracji

Prężności naszej demokracji dowodzi rekordowo wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Europejczycy muszą jednak odgrywać większą rolę w procesie decyzyjnym i brać aktywniejszy udział w określaniu priorytetów UE. Konferencja na temat przyszłości Europy umożliwi im zabranie głosu w sprawach, które są ważne dla UE. Aby chronić naszą demokrację przed ingerencją z zewnątrz, potrzebujemy wspólnego podejścia i wspólnych norm w celu rozwiązania takich problemów, jak dezinformacja czy mowa nienawiści w  internecie. Komisja będzie dalej umacniać swoje partnerstwo z Parlamentem Europejskim, który jest głosem obywateli, poprzez zapewnienie jego zaangażowania na wszystkich etapach negocjacji międzynarodowych, jak również zagwarantowanie przejrzystości i uczciwości w  trakcie całego procesu legislacyjnego.

Obszary działalności

 • Przyszłość Europy - wkład Komisji w kształtowanie konferencji w sprawie przyszłości Europy – otwartej, przejrzystej debaty, w której liczy się głos każdego obywatela
 • Wyraź swoją opinię na temat inicjatyw Komisji- weź udział w konsultacjach publicznych i przekaż swoje uwagi na temat inicjatyw Komisji na różnych etapach kształtowania polityki. Przedstaw nam swoje propozycje udoskonalenia istniejących przepisów.

Więcej informacji o priorytetach Komisji europejskiej tutaj:

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_pl

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2020-03-11 09:57:48
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!