Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Priorytety prezydencji węgierskiej (2024-07-01)

 

Węgry rozpoczęły sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, która potrwa do grudnia 2024 r. 

Nowe europejskie porozumienie w sprawie konkurencyjności

W obecnym międzynarodowym kontekście wielu wyzwań, w którym Europa pozostaje w tyle za swoimi globalnymi konkurentami, niezbędna jest poprawa produktywności, a tym samym konkurencyjności Unii i jej państw członkowskich, a także stymulowanie wzrostu.

W naszym wspólnym interesie leży zajęcie się skutkami trudnej sytuacji gospodarczej ostatnich lat, takimi jak wysoka inflacja, wzrost zadłużenia publicznego, wysokie ceny energii, fragmentacja międzynarodowych łańcuchów dostaw czy niższa produktywność w Europie i wolniejszy wzrost gospodarczy w porównaniu z naszymi konkurentami, a także przywrócenie gospodarce UE tendencji wzrostowej. 

Dlatego też prezydencja węgierska położy szczególny nacisk na poprawę europejskiej konkurencyjności, włączając ten cel do wszystkich polityk poprzez zastosowanie holistycznego podejścia.

Naszym celem jest przyczynienie się do rozwoju neutralnej technologicznie strategii przemysłowej, ram zwiększania produktywności w Europie, otwartej gospodarki i międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także elastycznego rynku pracy, który tworzy bezpieczne miejsca pracy i oferuje rosnące płace w Europie, co jest kluczowym czynnikiem wzrostu i konkurencyjności.

Przyjęcie Nowego Europejskiego Porozumienia w sprawie konkurencyjności jest kluczowym priorytetem prezydencji węgierskiej mającym na celu przywrócenie rozwoju gospodarczego i stworzenie warunków dla zrównoważonego wzrostu, pogłębienie rynku wewnętrznego, skupienie się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, promowanie ekologii i gospodarki cyfrowej transformacji we współpracy z europejskimi podmiotami gospodarczymi i obywatelami, współpracą międzynarodową oraz zapewnieniem stabilności i trwałości miejsc pracy.

Wzmocnienie Europejskiej Polityki Obronnej

Trwające i pojawiające się konflikty na kontynencie i na całym świecie wyraźnie pokazują, że Europa musi znacząco poprawić swoje zdolności obronne, zdolność reagowania i zdolności w zakresie międzynarodowego zarządzania kryzysowego. Oprócz sojuszy i współpracy w dziedzinie polityki obronnej Unia Europejska musi odgrywać większą rolę w zapewnianiu własnego bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie swojej odporności i zdolności do działania.

Mając to na uwadze, prezydencja węgierska położy szczególny nacisk na wzmocnienie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego, w tym na innowacje w dziedzinie obronności oraz zacieśnienie współpracy w zakresie zamówień obronnych pomiędzy państwami członkowskimi, wykraczając poza realizację Strategicznego Kompasu wyznaczającego główne kierunki UE politykę obronną.

Spójna i oparta na zasługach polityka rozszerzenia

Rozszerzenie jest jedną z najbardziej udanych polityk Unii Europejskiej. Aby zachować tę korzystną tendencję, konieczne jest utrzymanie polityki rozszerzenia opartej na zasługach, zrównoważonej i wiarygodnej.

Unia Europejska od dawna angażuje się w zapewnienie europejskiej perspektywy Bałkanom Zachodnim, gdyż Wspólnota nie może być kompletna bez akcesji tego regionu.

Integracja regionu przynosi korzyści UE pod względem ekonomicznym, bezpieczeństwa i geopolitycznym. Aby jeszcze bardziej poszerzyć i pogłębić naszą współpracę, zaprosimy naszych partnerów do konsultacji zarówno w ramach szczytu UE-Bałkany Zachodnie, jak i Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Powstrzymanie nielegalnej migracji

Presja migracyjna, z którą Europa boryka się od kilku lat, jest nie tylko wyzwaniem dla Unii jako całości, ale także nakłada ogromne obciążenie na poszczególne państwa członkowskie, zwłaszcza te znajdujące się na zewnętrznych granicach Unii. Rozwiązanie tego problemu było długoterminowym celem UE, co wymaga skutecznych, nawet krótkoterminowych instrumentów.

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązania, niezbędna jest ściślejsza współpraca z krajami graniczącymi z UE, a także z kluczowymi krajami pochodzenia i tranzytu. Ponadto należy ograniczyć nielegalną migrację i przemyt ludzi. W tym zakresie prezydencja węgierska zwróci szczególną uwagę na zewnętrzny wymiar migracji, w tym na efektywną współpracę z właściwymi krajami trzecimi, skuteczniejsze powroty i innowacyjne rozwiązania w zakresie przepisów azylowych.

Ponadto, monitorując realizację rocznych priorytetów cyklu Schengen, zamierzamy podkreślić znaczenie ochrony granic zewnętrznych i potrzebę przeznaczenia na ten cel środków UE.

Kształtowanie przyszłości polityki spójności

Aby zapewnić harmonijny i zrównoważony rozwój w Unii, istotne jest, aby Europa zmniejszała dysproporcje regionalne oraz zapewniała spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Dobrze ustrukturyzowana i zrównoważona polityka spójności jest kluczowym instrumentem w tym zakresie. Polityka spójności, jako główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej, od dziesięcioleci okazuje się skuteczna w osiąganiu celów zapisanych w Traktatach.

Jak jednak wskazano w 9. raporcie w sprawie spójności, nadal istnieją znaczne różnice w poziomie rozwoju między państwami członkowskimi, a nawet w obrębie regionów, biorąc pod uwagę fakt, że ponad jedna czwarta ludności UE żyje w regionach, które nie osiągają 75% średniego poziomu rozwoju w Unii.

Konwergencja tych regionów jest nie tylko kluczowa dla pełnego wykorzystania potencjału konkurencyjności UE, ale jest również niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku.

Prezydencja węgierska będzie dążyć do przeprowadzenia debaty strategicznej na wysokim szczeblu na temat przyszłości polityki spójności, w tym jej roli w promowaniu konkurencyjności i zatrudnienia, a także w rozwiązywaniu wyzwań demograficznych.

Polityka rolna UE skoncentrowana na rolnikach

Europejskie rolnictwo prawdopodobnie nigdy nie musiało stawiać czoła tak wielu wyzwaniom, jak obecnie. Nadzwyczajne warunki pogodowe spowodowane zmianami klimatu, rosnące koszty nakładów, wzrastający import z krajów trzecich i zbyt rygorystyczne zasady produkcji znacznie zmniejszyły konkurencyjność sektora.

Kumulacja tych wyzwań doprowadziła do sytuacji, w której zagrożone są źródła utrzymania europejskich rolników. Niezbędne jest postrzeganie rolnictwa nie jako przyczyny zmiany klimatu, ale jako części rozwiązania poprzez angażowanie rolników w przyjęcie bardziej zrównoważonych praktyk produkcyjnych.

Gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe, europejscy rolnicy zapewniają wszystkim obywatelom UE podstawowe dobra publiczne. Dlatego długoterminowa gwarancja suwerenności żywnościowej i bezpieczeństwa żywnościowego powinna być częścią strategicznej autonomii UE.

W nadchodzącym półroczu prezydencja węgierska będzie zachęcać Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, aby skorzystała z okresu przejściowego instytucjonalnego i udzieliła wskazówek nowej Komisji w formułowaniu zasad unijnej polityki rolnej po 2027 r. na rzecz konkurencyjnej, odpornej na kryzysy i przyjaznej rolnikom przyjazne rolnictwo.

Promowanie zrównoważonego rolnictwa jest kluczowym priorytetem pozwalającym znaleźć racjonalną równowagę między strategicznymi celami Europejskiego Zielonego Ładu, stabilizacją rynków rolnych i godnym standardem życia rolników.

Sprostanie wyzwaniom demograficznym

Przyspieszające starzenie się społeczeństw europejskich, niezrównoważone systemy opieki społecznej i niedobory siły roboczej to długotrwałe i nasilające się problemy w całej Europie, którymi należy pilnie i skutecznie się zająć.

Starzenie się społeczeństwa, transformacja ekologiczna i cyfrowa, wyludnianie się obszarów wiejskich, rosnąca presja na zasoby fiskalne i zmiany w świecie pracy generują problemy i wyzwania demograficzne, które należy zwrócić uwagę.

Problemy te zyskują coraz większe znaczenie dla konkurencyjności UE i stabilności finansów publicznych. Prezydencja węgierska, w pełni szanując kompetencje państw członkowskich, pragnie zwrócić uwagę na te wyzwania, a opublikowany w październiku 2023 r. zestaw narzędzi demograficznych Komisji stanowi ku temu dobrą podstawę.

Przeczytaj szczegółowy program i priorytety

https://hungarian-presidency.consilium.europa.eu/media/32nhoe0p/programme-and-priorities-of-the-hungarian-presidency.pdf


Źródło: hungarian-presidency.consilium.europa.eu

wszystkie

Priorytety prezydencji węgierskiej (2024-07-01)

 

Węgry rozpoczęły sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, która potrwa do grudnia 2024 r. 

Nowe europejskie porozumienie w sprawie konkurencyjności

W obecnym międzynarodowym kontekście wielu wyzwań, w którym Europa pozostaje w tyle za swoimi globalnymi konkurentami, niezbędna jest poprawa produktywności, a tym samym konkurencyjności Unii i jej państw członkowskich, a także stymulowanie wzrostu.

W naszym wspólnym interesie leży zajęcie się skutkami trudnej sytuacji gospodarczej ostatnich lat, takimi jak wysoka inflacja, wzrost zadłużenia publicznego, wysokie ceny energii, fragmentacja międzynarodowych łańcuchów dostaw czy niższa produktywność w Europie i wolniejszy wzrost gospodarczy w porównaniu z naszymi konkurentami, a także przywrócenie gospodarce UE tendencji wzrostowej. 

Dlatego też prezydencja węgierska położy szczególny nacisk na poprawę europejskiej konkurencyjności, włączając ten cel do wszystkich polityk poprzez zastosowanie holistycznego podejścia.

Naszym celem jest przyczynienie się do rozwoju neutralnej technologicznie strategii przemysłowej, ram zwiększania produktywności w Europie, otwartej gospodarki i międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także elastycznego rynku pracy, który tworzy bezpieczne miejsca pracy i oferuje rosnące płace w Europie, co jest kluczowym czynnikiem wzrostu i konkurencyjności.

Przyjęcie Nowego Europejskiego Porozumienia w sprawie konkurencyjności jest kluczowym priorytetem prezydencji węgierskiej mającym na celu przywrócenie rozwoju gospodarczego i stworzenie warunków dla zrównoważonego wzrostu, pogłębienie rynku wewnętrznego, skupienie się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, promowanie ekologii i gospodarki cyfrowej transformacji we współpracy z europejskimi podmiotami gospodarczymi i obywatelami, współpracą międzynarodową oraz zapewnieniem stabilności i trwałości miejsc pracy.

Wzmocnienie Europejskiej Polityki Obronnej

Trwające i pojawiające się konflikty na kontynencie i na całym świecie wyraźnie pokazują, że Europa musi znacząco poprawić swoje zdolności obronne, zdolność reagowania i zdolności w zakresie międzynarodowego zarządzania kryzysowego. Oprócz sojuszy i współpracy w dziedzinie polityki obronnej Unia Europejska musi odgrywać większą rolę w zapewnianiu własnego bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie swojej odporności i zdolności do działania.

Mając to na uwadze, prezydencja węgierska położy szczególny nacisk na wzmocnienie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego, w tym na innowacje w dziedzinie obronności oraz zacieśnienie współpracy w zakresie zamówień obronnych pomiędzy państwami członkowskimi, wykraczając poza realizację Strategicznego Kompasu wyznaczającego główne kierunki UE politykę obronną.

Spójna i oparta na zasługach polityka rozszerzenia

Rozszerzenie jest jedną z najbardziej udanych polityk Unii Europejskiej. Aby zachować tę korzystną tendencję, konieczne jest utrzymanie polityki rozszerzenia opartej na zasługach, zrównoważonej i wiarygodnej.

Unia Europejska od dawna angażuje się w zapewnienie europejskiej perspektywy Bałkanom Zachodnim, gdyż Wspólnota nie może być kompletna bez akcesji tego regionu.

Integracja regionu przynosi korzyści UE pod względem ekonomicznym, bezpieczeństwa i geopolitycznym. Aby jeszcze bardziej poszerzyć i pogłębić naszą współpracę, zaprosimy naszych partnerów do konsultacji zarówno w ramach szczytu UE-Bałkany Zachodnie, jak i Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Powstrzymanie nielegalnej migracji

Presja migracyjna, z którą Europa boryka się od kilku lat, jest nie tylko wyzwaniem dla Unii jako całości, ale także nakłada ogromne obciążenie na poszczególne państwa członkowskie, zwłaszcza te znajdujące się na zewnętrznych granicach Unii. Rozwiązanie tego problemu było długoterminowym celem UE, co wymaga skutecznych, nawet krótkoterminowych instrumentów.

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązania, niezbędna jest ściślejsza współpraca z krajami graniczącymi z UE, a także z kluczowymi krajami pochodzenia i tranzytu. Ponadto należy ograniczyć nielegalną migrację i przemyt ludzi. W tym zakresie prezydencja węgierska zwróci szczególną uwagę na zewnętrzny wymiar migracji, w tym na efektywną współpracę z właściwymi krajami trzecimi, skuteczniejsze powroty i innowacyjne rozwiązania w zakresie przepisów azylowych.

Ponadto, monitorując realizację rocznych priorytetów cyklu Schengen, zamierzamy podkreślić znaczenie ochrony granic zewnętrznych i potrzebę przeznaczenia na ten cel środków UE.

Kształtowanie przyszłości polityki spójności

Aby zapewnić harmonijny i zrównoważony rozwój w Unii, istotne jest, aby Europa zmniejszała dysproporcje regionalne oraz zapewniała spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Dobrze ustrukturyzowana i zrównoważona polityka spójności jest kluczowym instrumentem w tym zakresie. Polityka spójności, jako główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej, od dziesięcioleci okazuje się skuteczna w osiąganiu celów zapisanych w Traktatach.

Jak jednak wskazano w 9. raporcie w sprawie spójności, nadal istnieją znaczne różnice w poziomie rozwoju między państwami członkowskimi, a nawet w obrębie regionów, biorąc pod uwagę fakt, że ponad jedna czwarta ludności UE żyje w regionach, które nie osiągają 75% średniego poziomu rozwoju w Unii.

Konwergencja tych regionów jest nie tylko kluczowa dla pełnego wykorzystania potencjału konkurencyjności UE, ale jest również niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku.

Prezydencja węgierska będzie dążyć do przeprowadzenia debaty strategicznej na wysokim szczeblu na temat przyszłości polityki spójności, w tym jej roli w promowaniu konkurencyjności i zatrudnienia, a także w rozwiązywaniu wyzwań demograficznych.

Polityka rolna UE skoncentrowana na rolnikach

Europejskie rolnictwo prawdopodobnie nigdy nie musiało stawiać czoła tak wielu wyzwaniom, jak obecnie. Nadzwyczajne warunki pogodowe spowodowane zmianami klimatu, rosnące koszty nakładów, wzrastający import z krajów trzecich i zbyt rygorystyczne zasady produkcji znacznie zmniejszyły konkurencyjność sektora.

Kumulacja tych wyzwań doprowadziła do sytuacji, w której zagrożone są źródła utrzymania europejskich rolników. Niezbędne jest postrzeganie rolnictwa nie jako przyczyny zmiany klimatu, ale jako części rozwiązania poprzez angażowanie rolników w przyjęcie bardziej zrównoważonych praktyk produkcyjnych.

Gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe, europejscy rolnicy zapewniają wszystkim obywatelom UE podstawowe dobra publiczne. Dlatego długoterminowa gwarancja suwerenności żywnościowej i bezpieczeństwa żywnościowego powinna być częścią strategicznej autonomii UE.

W nadchodzącym półroczu prezydencja węgierska będzie zachęcać Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, aby skorzystała z okresu przejściowego instytucjonalnego i udzieliła wskazówek nowej Komisji w formułowaniu zasad unijnej polityki rolnej po 2027 r. na rzecz konkurencyjnej, odpornej na kryzysy i przyjaznej rolnikom przyjazne rolnictwo.

Promowanie zrównoważonego rolnictwa jest kluczowym priorytetem pozwalającym znaleźć racjonalną równowagę między strategicznymi celami Europejskiego Zielonego Ładu, stabilizacją rynków rolnych i godnym standardem życia rolników.

Sprostanie wyzwaniom demograficznym

Przyspieszające starzenie się społeczeństw europejskich, niezrównoważone systemy opieki społecznej i niedobory siły roboczej to długotrwałe i nasilające się problemy w całej Europie, którymi należy pilnie i skutecznie się zająć.

Starzenie się społeczeństwa, transformacja ekologiczna i cyfrowa, wyludnianie się obszarów wiejskich, rosnąca presja na zasoby fiskalne i zmiany w świecie pracy generują problemy i wyzwania demograficzne, które należy zwrócić uwagę.

Problemy te zyskują coraz większe znaczenie dla konkurencyjności UE i stabilności finansów publicznych. Prezydencja węgierska, w pełni szanując kompetencje państw członkowskich, pragnie zwrócić uwagę na te wyzwania, a opublikowany w październiku 2023 r. zestaw narzędzi demograficznych Komisji stanowi ku temu dobrą podstawę.

Przeczytaj szczegółowy program i priorytety

https://hungarian-presidency.consilium.europa.eu/media/32nhoe0p/programme-and-priorities-of-the-hungarian-presidency.pdf


Źródło: hungarian-presidency.consilium.europa.eu

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2024-07-01 10:37:19
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!