Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Walka o czyste pieniądze (2013-02-04)

Rejestracja transakcji gotówkowych powyżej 7,5 tys. euro, lepsza współpraca między krajowymi jednostkami analityki finansowej – Komisja Europejska chce zaostrzyć przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz transferu środków. Jest to konieczne, gdyż zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nieustannie ewoluują, co wymaga regularnej aktualizacji przepisów.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: - Unia przewodzi działaniom międzynarodowym mającym na celu walkę z praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. Przepływ brudnych pieniędzy może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego, zaś terroryzm wstrząsa podstawami naszego społeczeństwa. Oprócz instrumentów prawno-karnych, działania zapobiegawcze, prowadzone za pośrednictwem systemu finansowego, mogą przyczynić się do położenia kresu praniu brudnych pieniędzy. Naszym celem jest zaproponowanie jasnych przepisów w celu wzmożenia czujności banków, prawników, księgowych i innych grup zawodowych, których to dotyczy.

Komisarz do spraw wewnętrznych Unii, Cecilia Malmström, stwierdziła: - Nie ma miejsca dla brudnych pieniędzy w naszej gospodarce, bez względu na to czy pochodzą z handlu narkotykami, nielegalną bronią czy handlu ludźmi. Musimy mieć pewność, że przestępczość zorganizowana nie legalizuje swoich pieniędzy za pośrednictwem systemu bankowego lub sektora gier losowych. W celu ochrony legalnej gospodarki, szczególnie w czasie kryzysu, nie może być luk prawnych, które organizacje przestępcze lub terroryści mogliby wykorzystać. Nasze banki nie mogą stać się pralniami mafijnych pieniędzy, ani umożliwiać finansowania terroryzmu.

Przyjęty pakiet, który uzupełnia inne działania podjęte lub planowane przez Komisję w odniesieniu do zwalczania przestępczości, korupcji i oszustw podatkowych, obejmuje:

 • dyrektywę w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w celu zapewnienia „należytej możliwości śledzenia” tych transferów.

Oba wnioski w pełni uwzględniają najnowsze zalecenia[1] Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) (zob.MEMO/12/246) - międzyrządowej organizacji zwalczającej pranie brudnych pieniędzy – a nawet idą dalej w wielu obszarach, by promować najwyższe standardy w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Obydwa wnioski przewidują w szczególności bardziej ukierunkowane i oparte na analizie ryzyka podejście.

Nowa dyrektywa:

 • poprawia jasność i spójność przepisów we wszystkich państwach członkowskich
 • poprzez zapewnienie jasnego mechanizmu identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Ponadto firmy będą zobowiązane do zachowywania informacji dotyczących tożsamości osób, które faktycznie są za nie odpowiedzialne.
 • poprzez poprawę jasności i przejrzystości zasad należytejstaranności w stosunkach z klientami w celu wprowadzenia odpowiednich mechanizmów kontroli i procedur, które poszerzą wiedzę klientów i lepsze zrozumienie charakteru prowadzonej przez nich działalności. Ważne jest w szczególności, aby mieć pewność, że uproszczone procedury nie zostaną niewłaściwie odebrane jako pełne zwolnienie z należytej staranności wobec klienta.
 • poprzez rozszerzenie przepisów dotyczących osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, tzn. osób, które mogą stanowić większe ryzyko ze względu na zajmowaną pozycję polityczną, aby odtąd obejmowały one również także „osobistości krajowe” (przebywające w państwach członkowskich Unii Europejskiej), oprócz „osobistości zagranicznych”, zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w organizacjach międzynarodowych. Obejmuje to między innymi głowy państwa, członków rządu, posłów i sędziów sądów najwyższych.
  • rozszerza zakres stosowania przepisów w celu uwzględnienia nowych zagrożeń i słabości.
  • poprzez objęcie np. sektoragier losowych (poprzednia dyrektywa obejmowała tylko kasyna) oraz poprzez włączenie wyraźnego odniesienia do przestępstw podatkowych.
   • promuje wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
   •  wykraczając poza wymogi Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dzięki objęciu swym zakresem wszystkich osób prowadzących handel towarami lub świadczących usługi za płatności gotówkowe o wartości co najmniej 7 500 euro, jako że niektóre zainteresowane strony sygnalizowały, że dotychczasowy próg, wynoszący 15 000 euro, nie był wystarczający. Osoby takie zostaną obecnie objęte przepisami dyrektywy, w tym wymogiem należytej staranności w stosunkach z klientami, koniecznością przechowywania dokumentacji, przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz zgłaszania podejrzanych transakcji. Oznacza to, że dyrektywa ustanawia minimalną harmonizację, a państwa członkowskie mogą zdecydować się na dalsze obniżenie tego progu.
    • wzmacnia współpracę między poszczególnymi krajowymi jednostkami analityki finansowej (FIU), których zadaniem jest otrzymywanie, analizowanie i udostępnianie właściwym organom sprawozdań o podejrzeniach istnienia przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Obydwa wnioski przewidują rozszerzenie uprawnień do nakładania sankcji przez właściwe organy, wprowadzając na przykład minimalny zestaw przepisów opartych na zasadach służących zaostrzeniu sankcji administracyjnych oraz wymóg koordynacji działań w sytuacjach o charakterze transgranicznym.

Kontekst

W następstwie opublikowania zmienionego zbioru międzynarodowych standardów w lutym 2012 r., Komisja postanowiła szybko zaktualizować ramy prawne UE, aby wprowadzić do nich niezbędne zmiany. Równolegle Komisja podjęła również przegląd trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który wykazał konieczność aktualizacji istniejących ram prawnych w celu usunięcia wszystkich stwierdzonych niedociągnięć.

Proponowana aktualizacja przepisów prawnych będzie musiała zostać przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Więcej informacji:http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Źródło: Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce
http://ec.europa.eu/polska/news/130205_money_pl.htm

wszystkie

Walka o czyste pieniądze (2013-02-04)

Rejestracja transakcji gotówkowych powyżej 7,5 tys. euro, lepsza współpraca między krajowymi jednostkami analityki finansowej – Komisja Europejska chce zaostrzyć przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz transferu środków. Jest to konieczne, gdyż zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nieustannie ewoluują, co wymaga regularnej aktualizacji przepisów.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: - Unia przewodzi działaniom międzynarodowym mającym na celu walkę z praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. Przepływ brudnych pieniędzy może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego, zaś terroryzm wstrząsa podstawami naszego społeczeństwa. Oprócz instrumentów prawno-karnych, działania zapobiegawcze, prowadzone za pośrednictwem systemu finansowego, mogą przyczynić się do położenia kresu praniu brudnych pieniędzy. Naszym celem jest zaproponowanie jasnych przepisów w celu wzmożenia czujności banków, prawników, księgowych i innych grup zawodowych, których to dotyczy.

Komisarz do spraw wewnętrznych Unii, Cecilia Malmström, stwierdziła: - Nie ma miejsca dla brudnych pieniędzy w naszej gospodarce, bez względu na to czy pochodzą z handlu narkotykami, nielegalną bronią czy handlu ludźmi. Musimy mieć pewność, że przestępczość zorganizowana nie legalizuje swoich pieniędzy za pośrednictwem systemu bankowego lub sektora gier losowych. W celu ochrony legalnej gospodarki, szczególnie w czasie kryzysu, nie może być luk prawnych, które organizacje przestępcze lub terroryści mogliby wykorzystać. Nasze banki nie mogą stać się pralniami mafijnych pieniędzy, ani umożliwiać finansowania terroryzmu.

Przyjęty pakiet, który uzupełnia inne działania podjęte lub planowane przez Komisję w odniesieniu do zwalczania przestępczości, korupcji i oszustw podatkowych, obejmuje:

 • dyrektywę w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w celu zapewnienia „należytej możliwości śledzenia” tych transferów.

Oba wnioski w pełni uwzględniają najnowsze zalecenia[1] Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) (zob.MEMO/12/246) - międzyrządowej organizacji zwalczającej pranie brudnych pieniędzy – a nawet idą dalej w wielu obszarach, by promować najwyższe standardy w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Obydwa wnioski przewidują w szczególności bardziej ukierunkowane i oparte na analizie ryzyka podejście.

Nowa dyrektywa:

 • poprawia jasność i spójność przepisów we wszystkich państwach członkowskich
 • poprzez zapewnienie jasnego mechanizmu identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Ponadto firmy będą zobowiązane do zachowywania informacji dotyczących tożsamości osób, które faktycznie są za nie odpowiedzialne.
 • poprzez poprawę jasności i przejrzystości zasad należytejstaranności w stosunkach z klientami w celu wprowadzenia odpowiednich mechanizmów kontroli i procedur, które poszerzą wiedzę klientów i lepsze zrozumienie charakteru prowadzonej przez nich działalności. Ważne jest w szczególności, aby mieć pewność, że uproszczone procedury nie zostaną niewłaściwie odebrane jako pełne zwolnienie z należytej staranności wobec klienta.
 • poprzez rozszerzenie przepisów dotyczących osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, tzn. osób, które mogą stanowić większe ryzyko ze względu na zajmowaną pozycję polityczną, aby odtąd obejmowały one również także „osobistości krajowe” (przebywające w państwach członkowskich Unii Europejskiej), oprócz „osobistości zagranicznych”, zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w organizacjach międzynarodowych. Obejmuje to między innymi głowy państwa, członków rządu, posłów i sędziów sądów najwyższych.
  • rozszerza zakres stosowania przepisów w celu uwzględnienia nowych zagrożeń i słabości.
  • poprzez objęcie np. sektoragier losowych (poprzednia dyrektywa obejmowała tylko kasyna) oraz poprzez włączenie wyraźnego odniesienia do przestępstw podatkowych.
   • promuje wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
   •  wykraczając poza wymogi Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dzięki objęciu swym zakresem wszystkich osób prowadzących handel towarami lub świadczących usługi za płatności gotówkowe o wartości co najmniej 7 500 euro, jako że niektóre zainteresowane strony sygnalizowały, że dotychczasowy próg, wynoszący 15 000 euro, nie był wystarczający. Osoby takie zostaną obecnie objęte przepisami dyrektywy, w tym wymogiem należytej staranności w stosunkach z klientami, koniecznością przechowywania dokumentacji, przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz zgłaszania podejrzanych transakcji. Oznacza to, że dyrektywa ustanawia minimalną harmonizację, a państwa członkowskie mogą zdecydować się na dalsze obniżenie tego progu.
    • wzmacnia współpracę między poszczególnymi krajowymi jednostkami analityki finansowej (FIU), których zadaniem jest otrzymywanie, analizowanie i udostępnianie właściwym organom sprawozdań o podejrzeniach istnienia przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Obydwa wnioski przewidują rozszerzenie uprawnień do nakładania sankcji przez właściwe organy, wprowadzając na przykład minimalny zestaw przepisów opartych na zasadach służących zaostrzeniu sankcji administracyjnych oraz wymóg koordynacji działań w sytuacjach o charakterze transgranicznym.

Kontekst

W następstwie opublikowania zmienionego zbioru międzynarodowych standardów w lutym 2012 r., Komisja postanowiła szybko zaktualizować ramy prawne UE, aby wprowadzić do nich niezbędne zmiany. Równolegle Komisja podjęła również przegląd trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który wykazał konieczność aktualizacji istniejących ram prawnych w celu usunięcia wszystkich stwierdzonych niedociągnięć.

Proponowana aktualizacja przepisów prawnych będzie musiała zostać przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Więcej informacji:http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Źródło: Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce
http://ec.europa.eu/polska/news/130205_money_pl.htm

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-02-28 20:01:28
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!