Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Woda dla pokoju (2024-03-22)

 

Światowy Dzień Wody 2024: unijne inwestycje w ochronę zasobów wodnych.

W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzimy pod hasłem „Woda dla pokoju”. Dostęp do czystej wody pitnej pozwala unikać chorób, walczyć z wykluczeniem społecznym, a nawet wspierać pokój na świecie.

Przedstawiamy jak Fundusze Europejskie, poprzez realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspierały gospodarkę wodną i dla jakich działań przewidziane jest wsparcie ze środków unijnych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, na ochronę wód oraz poprawę dostępności do czystej wody do spożycia.

Miasta zatrzymują/retencjonują wody opadowe

Zmiany klimatu coraz częściej zmuszają miasta do unowocześniania sieci i systemów gospodarowania wodami opadowymi. Muszą walczyć z suszą bądź gwałtownymi opadami deszczu powodującymi powodzie i podtopienia. Niewydolna kanalizacja deszczowa to problem wielu polskich miast. Aby wzmocnić odporność terenów miejskich na negatywne skutki zmian klimatu potrzebne są działania, które zatrzymają wody opadowe w miejscu ich powstawania, spowolnią odpływ do odbiornika i pozwolą na wykorzystanie jej w okresach suchych, np. do podlewania zieleni.  

Wzorcowym przykładem takiego działania jest realizacja projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”, dofinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Efektem projektu jest zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych, a tym samym zminimalizowanie podtopień budynków i ulic, poprzez możliwość zretencjonowania tej wody i wykorzystanie jej w czasie suszy.

Działania w ramach projektu:

 • 90 km przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
 • 8 km nowej kanalizacji deszczowej,
 • 67 szt. wybudowanych urządzeń służących gospodarowania wodami opadowymi,
 • Ponad 17,5 km²  powierzchni objętej systemem zagospodarowania wód opadowych,
 • 3 tys. m³ retencjonowanej wody,
 • 15 tys. m³ pojemności obiektów małej retencji.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy realizując kolejny projekt dofinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi”,wprowadziły System Inteligentnego Sterowania Retencją Zbiornikową, aby zapewnić ciągłość i usprawnić wydajność sieci wybudowanej w ramach poprzedniego projektu. Oba projekty otrzymały łącznie dofinansowanie kwotą ponad 240 mln zł.

Więcej o projektach na stronie beneficjenta 

Wspieranie budowy i rozbudowy systemów kanalizacji deszczowej to inwestycja w bezpieczeństwo oraz ochronę naszych miast i środowiska naturalnego. Dalsze finansowanie tych projektów jest niezbędne, dlatego są na to pieniądze w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Po więcej szczegółów zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Szczegółowy Opis  Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.  
(Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom) 

Ochrona przeciwpowodziowa

Postępujące zmiany klimatu i coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, powodujących podtopienia, a nawet powodzie, sprawiają, że konieczne jest podejmowanie działań zapewniających ochronę przeciwpowodziową.

Fundusze Europejskie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspierały projekty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego. Jednym z nich był projekt „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, dofinansowany kwotą ponad 163,8 mln zł, który pozwolił na wykonanie:

 • 30 km wałów przeciwpowodziowych,
 • wybudowanie 2 nowych przepompowni,
 • modernizację/rozbudowę 2 istniejących przepompowni,
 • budowę bramy przeciwpowodziowej.

Powierzchnia objęta dzięki temu ochroną to ponad 11 km².

Więcej informacji na stronie projektu 

Wsparcie działań mających na celu ochronę przed skutkami powodzi i suszy zaplanowane jest także z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Współfinansowana będzie na przykład budowa suchych zbiorników retencyjnych, służących redukcji fali powodziowej i chroniących tereny zurbanizowane, czy też budowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych. Zapraszamy do zapoznania się z Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. 
(Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego)

Renaturyzacja rzek

Naturalne rzeki spowalniają przepływ wody, zapewniając tym samym naturalną retencję i zwiększając odporność środowiska zarówno na powódź, jak i suszę. Działania związane z przywracaniem rzekom ich naturalnego charakteru są przedmiotem wsparcia funduszy unijnych. Z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przykładem takich projektów jest m.in:

Tego typu projekty umożliwiają udrożnienie rzek w taki sposób, by rzeka i dolina były swobodnym korytarzem dla wędrówki ryb i innych organizmów żywych, przy równoczesnej poprawie ochrony przed powodzią, czy suszą, jak również przywracają zdolność wód do samooczyszczania. Kontynuacja podobnych działań będzie możliwa ze środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Sprawdź program (Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego ) 

Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach

Z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dofinansowanych zostało 357 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach na łączną kwotę ok. 7,85 mld zł. Jednym z projektów, którego realizacja została dofinansowana ze środków unijnych kwotą ponad 142 mln zł jest „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie - etap III”. Dzięki niemu mieszkańcy Lublina mogą korzystać z odpowiedniej jakości wody do spożycia. To nie jedyny efekt tego projektu, ponieważ poprawa funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej wpływa na polepszenie warunków życia i zdrowia ludności, ograniczając niekontrolowane zrzuty nieoczyszczonych ścieków do środowiska wodnego.

Z projektu powstało ponad 50 km sieci kanalizacji sanitarnej i prawie 21 km sieci wodociągowej.

W programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 przewidziane jest wsparcie działań związanych z:

 • budową nowej, przebudową i remontem istniejącej sieci kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków komunalnych. Dalsze wspieranie przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej, przyczyni się do wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy ściekowej.
 • budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia, mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. (Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa oraz Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia). 

 
Źródło: funduszeeuropejskie.gov.p


wszystkie

Woda dla pokoju (2024-03-22)

 

Światowy Dzień Wody 2024: unijne inwestycje w ochronę zasobów wodnych.

W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzimy pod hasłem „Woda dla pokoju”. Dostęp do czystej wody pitnej pozwala unikać chorób, walczyć z wykluczeniem społecznym, a nawet wspierać pokój na świecie.

Przedstawiamy jak Fundusze Europejskie, poprzez realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspierały gospodarkę wodną i dla jakich działań przewidziane jest wsparcie ze środków unijnych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, na ochronę wód oraz poprawę dostępności do czystej wody do spożycia.

Miasta zatrzymują/retencjonują wody opadowe

Zmiany klimatu coraz częściej zmuszają miasta do unowocześniania sieci i systemów gospodarowania wodami opadowymi. Muszą walczyć z suszą bądź gwałtownymi opadami deszczu powodującymi powodzie i podtopienia. Niewydolna kanalizacja deszczowa to problem wielu polskich miast. Aby wzmocnić odporność terenów miejskich na negatywne skutki zmian klimatu potrzebne są działania, które zatrzymają wody opadowe w miejscu ich powstawania, spowolnią odpływ do odbiornika i pozwolą na wykorzystanie jej w okresach suchych, np. do podlewania zieleni.  

Wzorcowym przykładem takiego działania jest realizacja projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”, dofinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Efektem projektu jest zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych, a tym samym zminimalizowanie podtopień budynków i ulic, poprzez możliwość zretencjonowania tej wody i wykorzystanie jej w czasie suszy.

Działania w ramach projektu:

 • 90 km przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
 • 8 km nowej kanalizacji deszczowej,
 • 67 szt. wybudowanych urządzeń służących gospodarowania wodami opadowymi,
 • Ponad 17,5 km²  powierzchni objętej systemem zagospodarowania wód opadowych,
 • 3 tys. m³ retencjonowanej wody,
 • 15 tys. m³ pojemności obiektów małej retencji.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy realizując kolejny projekt dofinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi”,wprowadziły System Inteligentnego Sterowania Retencją Zbiornikową, aby zapewnić ciągłość i usprawnić wydajność sieci wybudowanej w ramach poprzedniego projektu. Oba projekty otrzymały łącznie dofinansowanie kwotą ponad 240 mln zł.

Więcej o projektach na stronie beneficjenta 

Wspieranie budowy i rozbudowy systemów kanalizacji deszczowej to inwestycja w bezpieczeństwo oraz ochronę naszych miast i środowiska naturalnego. Dalsze finansowanie tych projektów jest niezbędne, dlatego są na to pieniądze w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Po więcej szczegółów zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Szczegółowy Opis  Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.  
(Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom) 

Ochrona przeciwpowodziowa

Postępujące zmiany klimatu i coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, powodujących podtopienia, a nawet powodzie, sprawiają, że konieczne jest podejmowanie działań zapewniających ochronę przeciwpowodziową.

Fundusze Europejskie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspierały projekty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego. Jednym z nich był projekt „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, dofinansowany kwotą ponad 163,8 mln zł, który pozwolił na wykonanie:

 • 30 km wałów przeciwpowodziowych,
 • wybudowanie 2 nowych przepompowni,
 • modernizację/rozbudowę 2 istniejących przepompowni,
 • budowę bramy przeciwpowodziowej.

Powierzchnia objęta dzięki temu ochroną to ponad 11 km².

Więcej informacji na stronie projektu 

Wsparcie działań mających na celu ochronę przed skutkami powodzi i suszy zaplanowane jest także z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Współfinansowana będzie na przykład budowa suchych zbiorników retencyjnych, służących redukcji fali powodziowej i chroniących tereny zurbanizowane, czy też budowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych. Zapraszamy do zapoznania się z Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. 
(Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego)

Renaturyzacja rzek

Naturalne rzeki spowalniają przepływ wody, zapewniając tym samym naturalną retencję i zwiększając odporność środowiska zarówno na powódź, jak i suszę. Działania związane z przywracaniem rzekom ich naturalnego charakteru są przedmiotem wsparcia funduszy unijnych. Z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przykładem takich projektów jest m.in:

Tego typu projekty umożliwiają udrożnienie rzek w taki sposób, by rzeka i dolina były swobodnym korytarzem dla wędrówki ryb i innych organizmów żywych, przy równoczesnej poprawie ochrony przed powodzią, czy suszą, jak również przywracają zdolność wód do samooczyszczania. Kontynuacja podobnych działań będzie możliwa ze środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Sprawdź program (Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego ) 

Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach

Z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dofinansowanych zostało 357 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach na łączną kwotę ok. 7,85 mld zł. Jednym z projektów, którego realizacja została dofinansowana ze środków unijnych kwotą ponad 142 mln zł jest „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie - etap III”. Dzięki niemu mieszkańcy Lublina mogą korzystać z odpowiedniej jakości wody do spożycia. To nie jedyny efekt tego projektu, ponieważ poprawa funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej wpływa na polepszenie warunków życia i zdrowia ludności, ograniczając niekontrolowane zrzuty nieoczyszczonych ścieków do środowiska wodnego.

Z projektu powstało ponad 50 km sieci kanalizacji sanitarnej i prawie 21 km sieci wodociągowej.

W programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 przewidziane jest wsparcie działań związanych z:

 • budową nowej, przebudową i remontem istniejącej sieci kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków komunalnych. Dalsze wspieranie przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej, przyczyni się do wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy ściekowej.
 • budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia, mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. (Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa oraz Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia). 

 
Źródło: funduszeeuropejskie.gov.p


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2024-03-22 12:16:11
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!