Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Energia: Komisja przedstawia listę 250 projektów w dziedzinie infrastruktury, które mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 5,85 mld euro (2013-10-16)

Nowoczesna infrastruktura złożona z połączeń wzajemnych i niezawodnych sieci ma zasadnicze znaczenie dla zintegrowanego rynku energii, na którym konsumenci uzyskają najkorzystniejszą ofertę. Komisja Europejska przyjęła dzisiaj listę około 250 kluczowych projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej. Te „projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania” („PWZ”) będą mogły skorzystać z przyspieszonych procedur wydawania pozwoleń i usprawnionego rozpatrywania przez organy regulacyjne oraz będą mogły uzyskać dostęp do wsparcia finansowego dzięki instrumentowi „Łącząc Europę”, w ramach którego przeznaczono 5,85 mld euro na potrzeby transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w okresie 2014-2020. Dzięki temu zostaną one szybciej wdrożone i będą bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Realizacja projektów ułatwi państwom członkowskim zintegrowanie ich rynków energii, pozwoli im na zdywersyfikowanie źródeł energii i przyczyni się do zakończenia izolacji energetycznej niektórych z nich. Zwiększy również gotowość sieci do przyjęcia większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2

Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: Musimy dopilnować, by nasze ograniczone środki zostały mądrze wykorzystane a unijne pieniądze trafiły tam, gdzie przysporzą europejskim konsumentom największych korzyści. Mamy również nadzieję, że ta lista projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej i korzyści związane z ich realizacją, przyciągną większą liczbę inwestorów.

Na liście znalazło się 140 projektów z dziedziny przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, około 100 projektów z dziedziny przesyłu gazu, jego magazynowania i LNG, oraz kilka projektów dotyczących ropy naftowej i inteligentnych sieci. Projekty te będą mogły skorzystać z szeregu udogodnień:

  • procedury w zakresie planowania i przyznawania pozwoleń zostaną przyspieszone (nieprzekraczalny termin trzech i pół lat);
  • jeden właściwy organ krajowy będzie działać jako punkt kompleksowej obsługi wniosków o pozwolenie;
  • promotorzy projektów i władze będą obciążone mniejszymi kosztami administracyjnymi ze względu na usprawnienie procedur oceny oddziaływania na środowisko, z poszanowaniem wymogów prawa unijnego;
  • zwiększy się przejrzystość oraz udział społeczeństwa;
  • zwiększy się widoczność i atrakcyjność dla inwestorów dzięki wzmocnionym ramom regulacyjnym, zgodnie z którymi koszty będą przyporządkowywane państwom, które czerpią największe korzyści z realizacji projektu;
  • możliwe będzie otrzymanie wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Będzie to miało kluczowe znaczenie przy pozyskiwaniu niezbędnych środków prywatnych i publicznych, a ewentualne dofinansowanie będzie można otrzymać już w 2014 r.

Aby projekt został umieszczony na liście, jego realizacja musiała przynieść znaczne korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim, przyczynić się do integracji rynku i wzrostu konkurencyjności, poprawić bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczyć emisje CO2.

Komisja będzie uważnie monitorować wdrażanie środków w zakresie przyznawania pozwoleń i realizacji projektów. Ponadto lista PWZ będzie aktualizowana co dwa lata w celu uwzględnienia nowych projektów, których realizacja okaże się konieczna i usunięcia tych, które się zdezaktualizowały.

Kontekst

Ogromne zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę energetyczną to jedna z przyczyn dla których w 2011 r. przedstawiono wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (wytycznych TEN-E). Wytyczne TEN-E zapewniają strategiczne ramy dla długoterminowej wizji infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej i wprowadzają ideę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Określono w nich dziewięć priorytetowych korytarzy infrastruktury strategicznej w zakresie energii elektrycznej, gazu i ropy, a także trzy ogólnounijne priorytetowe obszary infrastrukturalne dla autostrad elektroenergetycznych, inteligentnych sieci i sieci przesyłu dwutlenku węgla.

Komisja poparła listę w jej ostatecznym kształcie w wyniku procesu szczegółowej identyfikacji i oceny. Dwanaście regionalnych grup roboczych ad-hoc, z których każda zajmowała się jednym strategicznym priorytetowym obszarem lub korytarzem, dokonało oceny przedstawionych projektów i opracowało regionalne listy PWZ w okresie do lipca 2013 r. Przeprowadziły one również konsultacje społeczne i z zainteresowanymi stronami, w tym z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, na temat głównych wąskich gardeł w infrastrukturze oraz projektów list potencjalnych PWZ. W przygotowaniu ostatecznej listy udział brali – w charakterze członków grup regionalnych – przedstawiciele państw członkowskich, europejskich sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu (ENTSO-E oraz ENTSO gazu), krajowych operatorów systemów przesyłowych i organizatorów projektów, krajowych organów regulacyjnych oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Dodatkowe informacje:

Pełna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w rozbiciu na poszczególne państwa:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

Notatka na temat projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania MEMO/13/880

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-10-16 07:50:20
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!