Aktualności

LIFE tworzy lepszy klimat (2017-10-03)

Trzy projekty z Polski – w tym jeden obejmujący ochroną siedliska ptaków wodnych w Dolinie Górnej Wisły – otrzymają w sumie ponad 7 mln euro dofinansowania. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości 222 mln euro z budżetu UE, którego celem jest wspieranie Europy na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu – LIFE.

Dzięki środkom unijnym uruchomione zostaną dodatkowe inwestycje, co doprowadzi do zainwestowania w sumie 379 mln euro w 139 nowe projekty w 20 państwach członkowskich. 3 projekty z Polski otrzymają w sumie 7,2 mln euro (więcej informacji w MEMOWyszukaj ten link w innym językuEN•••).

Komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, stwierdził: - W 25. roku programu LIFE w dalszym ciągu inwestujemy w jego ramach w innowacyjne projekty o dużej wartości dodanej dla obywateli, przedsiębiorstw i środowiska naturalnego. Cieszę się, że program ten umożliwia przekształcanie technologii blisko związanych z potrzebami rynku w nowe, zielone przedsięwzięcia.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, dodał: - Mające historyczne znaczenie porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu zapewniło dodatkową siłę napędową przyspieszającym już inwestycjom przyjaznym klimatowi. W projektach tych wykorzystujemy ograniczone środki publiczne jako katalizator: umożliwiamy uwolnienie w sektorze prywatnym środków finansowych na rzecz ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianie klimatu i zapewnienia naszym obywatelom czystej energii. Tego rodzaju inwestycje mają kluczowe znaczenie w naszych staraniach o przejście od aspiracji do działań.

Finansowanie przyszłości z gospodarką o obiegu zamkniętym i niskoemisyjną

Na projekty w dziedzinie środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska przeznaczone zostanie 181,9 mln euro.

Zgodnie z założeniami pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętymWyszukaj ten link w innym językuEN•••, inicjatywy Komisji Europejskiej, projekty te pomogą państwom członkowskim w przechodzeniu na taką gospodarkę. Przykłady projektów to: testowanie włoskiego prototypu, który mógłby w sposób opłacalny przekształcić samochody benzynowe w pojazdy hybrydowe, wytwarzanie bioproduktów ze szlamu ściekowego w Holandii oraz stosowanie nowej procedury oczyszczania biologicznego w celu usunięcia pestycydów i azotanów z wody w południowej Hiszpanii. Inne projekty będą wspierać realizację planu działania na rzecz przyrodyWyszukaj ten link w innym językuEN•••, w szczególności zarządzanie obszarami sieci Natura 2000. Kolejną kwestią priorytetową jest ochrona gatunków, będąca przedmiotem np. słoweńskiego projektu transgranicznego, który ma pomóc w przetrwaniu wysoce zagrożonego gatunku rysia alpejskiego.

W obszarze działań na rzecz klimatu UE przeznaczy 40,2 mln euro na ułatwianie przystosowywania się do zmiany klimatu, ograniczanie skutków zmiany klimatu oraz zarządzanie nią, a także na projekty informacyjne. Wybrane projekty przyczyniają się do realizacji celu UE polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z roku 1990. Finansowanie w ramach programu LIFE pomoże także w zwiększaniu odporności jednej z najbardziej uczęszczanych dróg wodnych w Europie, tj. rzeki Skaldy w Belgii, w opracowaniu narzędzi prognozowania pustynnych burz pyłowych, a także w przeciwdziałaniu zjawisku miejskiej wyspy ciepła.

  • W ramach 59 projektów LIFE dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 134,6 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 73 mln euro. Projekty te obejmują działania w pięciu obszarach tematycznych: powietrze, środowisko i zdrowie, zasobooszczędność, odpady oraz woda. Same tylko projekty dotyczące zasobooszczędności, w liczbie 15, doprowadzą do uruchomienia inwestycji w wysokości 37,9 mln euro w celu ułatwienia przejścia Europy na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.
  • 39 projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej wspiera realizację planu działania na rzecz przyrody, dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Ich łączny budżet wynosi 135,5 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 90,9 mln euro.
  • Celem 14 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie środowiska jest zwiększenie wiedzy na temat zagadnień związanych ze środowiskiem. Ich łączny budżet wynosi 30,2 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 18 mln euro.
  • W ramach 12 projektów LIFE dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu zostaną uruchomione środki w wysokości 42,6 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 20,6 mln euro. Te dotacje na działania przyznawane są dla projektów w sześciu obszarach tematycznych: przystosowanie oparte na ekosystemie, zdrowie i dobrostan, przystosowanie na obszarach górskich/wyspach ukierunkowane na sektor rolnictwa, przystosowanie/planowanie w obszarach miejskich, oceny podatności na zagrożenia/tworzenie strategii przystosowawczych oraz gospodarka wodna (w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym, obszary przybrzeżne i pustynnienie).
  • Łączny budżet 9 projektów LIFE dotyczących łagodzenia zmiany klimatu wynosi 25,7 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 13,6 mln euro. Dotacje na działania przyznawane są projektom w dziedzinie najlepszych praktyk oraz projektom pilotażowym i demonstracyjnym w trzech obszarach tematycznych: przemysł, rozliczanie emisji gazów cieplarnianych i sprawozdawczość w tym zakresie, użytkowanie gruntów/leśnictwo/rolnictwo.
  • Celem 6 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie klimatu jest poprawa zarządzania i zwiększenie wiedzy na temat zmiany klimatu. Ich łączny budżet wynosi 10,4 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 6 mln euro.

Opisy projektów i dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku do niniejszego komunikatu prasowego.

Kontekst

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Program trwa od 1992 r. i do tej pory dofinansowano z niego ponad 4,5 tys. projektów w całej UE i w państwach trzecich, o wartości ponad 9 mld euro, z czego ponad 4 mld euro przeznaczono na ochronę środowiska i klimatu. Aktualnie trwa realizacja około

1 100 projektów. Budżet programu LIFE na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld euro w cenach bieżących. LIFE obejmuje podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

Więcej informacji na temat LIFE

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2017-10-03 14:50:22
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!