Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Pomoc państwa: Komisja przyjmuje nowe zasady wspierania kinematografii (2013-11-15)

Komisja Europejska przyjęła zmienione kryteria oceny programów stosowanych przez państwa członkowskie w celu wspierania produkcji filmów oraz innych utworów audiowizualnych na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa. Nowy komunikat dotyczący kinematografii zezwala na udzielanie pomocy na szerszy zakres działań i podkreśla swobodę państw członkowskich w określaniu działań kulturalnych zasługujących na wsparcie. Wprowadza także możliwość zwiększenia pomocy dla produkcji transgranicznych i promuje dziedzictwo filmowe. Komisja wzięła pod uwagę komentarze otrzymane podczas trzech konsultacji społecznych z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. 

Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji, powiedział: „Celem tych zmienionych zasad jest zachęcenie do dynamicznego tworzenia dzieł audiowizualnych w Europie zachowując różnorodność kulturową na całym obszarze UE. Wspomniany komunikat stanowi wspólne unijne ramy prawne dotyczące pomocy państwa przyznawanej przez państwa członkowskie. Uwzględnia się w nim wymiar europejski sektora audiowizualnego oraz dążenie do zapewnienie trwałej rentowności
i konkurencyjności.".

Nowe zasady rozszerzają zakres komunikatu dotyczącego kinematografii z 2001 r. (zob. IP/01/1326), który miał zastosowanie jedynie do pomocy państwa dla produkcji filmowych, tak aby obejmował wszystkie etapy powstawania utworu audiowizualnego od koncepcji do dostawy do odbiorców. Intensywność pomocy, jaka może zostać przyznana na produkcję filmową, ogranicza się zasadniczo do 50% budżetu produkcji. Koszty dystrybucji i promocji mogą być dofinansowywane z taką samą intensywnością pomocy. Jednakże koprodukcje finansowane przez więcej niż jedno państwo członkowskie mogą obecnie otrzymać pomoc w wysokości do 60% budżetu produkcji. Z drugiej strony nie ma ograniczeń dotyczących pomocy w przypadku kosztów pisania scenariuszy, rozwoju projektu filmowego lub trudnych utworów audiowizualnych, określonych jako takie przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadą pomocniczości.

Zgodnie z nowymi zasadami państwa członkowskie nadal mają możliwość nakładania warunków dotyczących terytorialnego wykorzystania środków na beneficjentów środków pomocy dla branży audiowizualnej. W rzeczywistości, takie ograniczenie zasad jednolitego rynku UE jest uzasadnione koniecznością propagowania różnorodności kulturowej, która wymaga zachowywania zasobów oraz wiedzy i umiejętności branży na poziomie krajowym lub lokalnym. Zmienione zasady zapewniają proporcjonalność takich obowiązków terytorialnych do wspomnianych powyżej celów. Państwa członkowskie mogą w szczególności wymagać, aby 160 % kwoty przyznanej pomocy wydatkowane było na ich terytorium. Niezależnie od wysokości przyznanej pomocy państwa członkowskie mogą także wymagać minimalnego poziomu działalności produkcyjnej na ich terytorium jako warunku otrzymania pomocy. Nie może on przewyższać 50% budżetu produkcji. W każdym razie, jak poprzednio, obowiązek terytorialnego wykorzystania środków nie może nigdy objąć więcej niż 80% budżetu produkcji.

Nowy komunikat dotyczący kinematografii podkreśla także znaczenie celów w zakresie dziedzictwa filmowego związanych z gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem filmów europejskich. Państwa członkowskie powinny zachęcać i wspierać producentów do deponowania kopii dzieł objętych pomocą w celu ich przechowywania i użycia do celów niehandlowych.

Państwa członkowskie powinny dostosować swoje istniejące programy wsparcia do nowego komunikatu w ciągu dwóch lat.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2013-11-15 10:10:25
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!