Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Zwalczać opóźnianie płatności (2013-03-12)

Opóźnianie płatności to jedna z największych bolączek małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jest też jedną z częstych przyczyn ogłaszania upadłości przez firmy, które nie mogą uzyskać zapłaty za wystawione faktury. Przez zatory płatnicze cierpi gospodarka, wzrasta bezrobocie, hamując wychodzenie z kryzysu.

Przyjęta europejska dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach ma zwalczać opóźnienia w regulowaniu należności handlowych. Dyrektywa zobowiązuje władze publiczne do zapłacenia za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni kalendarzowych lub, w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni. Przedsiębiorstwa powinny regulować należności w ciągu 60 dni kalendarzowych, chyba że wyraźnie uzgodnią między sobą inny termin i pod warunkiem, że nie będzie on rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela. Państwa członkowskie będą musiały przenieść przepisy dyrektywy do swoich regulacji krajowych do 16 marca 2013 r.

- Małym i średnim przedsiębiorstwom jest szczególnie trudno egzekwować prawo do terminowych płatności. Opóźnienia w płatnościach oznaczają z kolei, że małe i średnie przedsiębiorstwa tracą czas i pieniądze, zaś wynikłe z tego spory mogą popsuć ich relacje z klientami. Należy położyć kres takim niszczącym przedsiębiorstwa praktykom. Nadszedł czas, aby państwa członkowskie wprowadziły przepisy dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach do swoich systemów prawa krajowego. W ten sposób udzielą małym i średnim przedsiębiorstwom niezbędnej pomocy, jakiej potrzebują one w tych trudnych czasach, oraz pomogą im odegrać główną rolę w tworzeniu miejsc pracy w Europie - mówi Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

Nowe środki mają charakter dobrowolny w przypadku przedsiębiorstw, które mają prawo do podjęcia kroków prawnych, ale nie są do tego zobowiązane. W pewnych okolicznościach przedsiębiorstwo może woleć wydłużyć termin zapłaty o kilka dni lub tygodni, aby utrzymać dobre stosunki handlowe z określonym klientem. Nowe środki są jednak obowiązkowe dla władz publicznych.

Nowe zasady:

  • Władze publiczne muszą płacić za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni kalendarzowych lub, w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni.

  • Swoboda zawierania umów w ramach transakcji handlowych między przedsiębiorstwami: przedsiębiorstwa powinny regulować należności z tytułu otrzymanych faktur w ciągu 60 dni kalendarzowych, chyba że wyraźnie uzgodnią między sobą inny termin i pod warunkiem, że nie będzie on rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

  • Przedsiębiorstwa są automatycznie uprawnione do domagania się zapłaty odsetek od zaległych płatności i mogą również automatycznie uzyskać minimalną ryczałtową kwotę w wysokości 40 euro na pokrycie kosztów odzyskania należności. Mogą również żądać zwrotu wszystkich pozostałych uzasadnionych kosztów odzyskania należności.

  • Ustawowe odsetki za zwłokę należy zwiększyć do co najmniej 8 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Władze publiczne nie mogą wyznaczyć wysokości odsetek za zwłokę poniżej tego progu.

  • Przedsiębiorstwa mogą łatwiej zaskarżać rażąco nieuczciwe warunki i praktyki przed sądami krajowymi.

  • Większa przejrzystość i skuteczniejsze informowanie: państwa członkowskie muszą publikować wysokość odsetek za zwłokę, tak aby wszystkie zainteresowane strony były o tym poinformowane.

  • Zachęca się państwa członkowskie do opracowania kodeksów postępowania w zakresie terminowych płatności.

  • Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzać w życie przepisy ustawowe i wykonawcze, które będą korzystniejsze dla wierzycieli niż przepisy dyrektywy.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-03-12 13:41:47
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!