Aktualności

Kolej dostępna dla niepełnosprawnych (2013-03-13)

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny mieć swobodny dostęp do transportu kolejowego. Dostępność można zapewnić, poprzez usuwanie barier lub zapobieganie ich powstawaniu. Komisja Europejska wprowadza wymóg, zgodnie z którym nowa lub modernizowana infrastruktura kolejowa musi być łatwo dostępna. 

Nowe przepisy dotyczą infrastruktury (np. przejścia wolne od przeszkód, punkty sprzedaży biletów, punkty informacyjne, toalety, informacje wizualne i głosowe, szerokość i wysokość peronów, pomoc przy wsiadaniu) oraz wagonów (np. drzwi, toalety, miejsca dla wózków inwalidzkich, informacja).

- Motywem przewodnim naszej strategii dotyczącej zrównoważonego systemu transportowego wysokiej jakości w Europie jest upowszechnienie dostępu do transportu kolejowego - mówi Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport - nowy wymóg stanowi pierwsze z serii tegorocznych działań Komisji, których celem jest poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do transportu europejskiego. Wiąże się on bezpośrednio z dostępnymi już ogólnounijnymi specyfikacjami technicznymi dotyczącymi dostępności transportu kolejowego, stanowiąc przykład dobrych praktyk dla innych środków transportu. Jest to również wyraz zaangażowania Unii w spełnienie zobowiązań w ramach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Wspólne przepisy dotyczące dostępności na szczeblu UE ułatwiają podróżowanie po Europie osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej związanej np. z wiekiem, wypadkiem lub podróżowaniem z dziećmi. Elementy ułatwiające dostęp do kolei przyczyniają się do poprawy wrażeń z podróży wśród wszystkich pasażerów oraz ułatwiają wprowadzenie zmian w sektorze kolejowym, ponieważ jedno wspólne rozwiązanie sprawdzi się w całej UE. W czasach, gdy kładzie się nacisk na oszczędności, spójne przepisy w całej UE są skutecznym sposobem na obniżenie kosztów i eliminację przeszkód technicznych. Jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej – czyli ok. 80 mln osób – jest niepełnosprawny w lekkim lub znacznym stopniu. Ponad jedna trzecia osób w wieku przekraczającym 75 lat jest niepełnosprawna w sposób ograniczający w pewnym zakresie ich funkcjonowanie.Liczby te będą najprawdopodobniej rosnąć wraz ze stopniowym starzeniem się społeczeństwa UE. Zbyt często osoby te są pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym ze względu na bariery fizyczne lub inne, jak również dyskryminację.

Według przeprowadzonego przez Komisję badania Eurobarometru z listopada 2012 r. Europejczycy są głęboko przekonani, że osoby niepełnosprawne powinny w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. 97 proc. respondentów stwierdziło, że osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość uczęszczania do szkoły, pracowania lub robienia zakupów na równi z innymi osobami, zaś 7 na 10 respondentów stwierdziło, że lepsza dostępność towarów i usług, w tym transportu, w znaczący sposób poprawiłaby poziom życia osób niepełnosprawnych, starszych oraz innych, np. rodziców z małymi dziećmi.

UE zobowiązała się do zniesienia barier w Europie poprzez podpisanie i ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zgodnie z konwencją w 2010 r. Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych.

W białej księdze z 2011 r. dotyczącej transportu przewidziano stworzenie wysokiej jakości wydajnego systemu transportu oraz określono cel, jakim jest poprawa jakości transportu dla osób starszych, pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej i niepełnosprawnych, w tym dostępności infrastruktury.

Kompleksowy pakiet rozporządzeń unijnych dotyczących praw pasażerów wszystkich rodzajów transportu obejmuje prawo pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej do podróżowania i pomocy. W rozporządzeniu dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym stwierdzono, że osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają takie samo prawo do swobody podróżowania, co wszyscy pozostali obywatele.

We wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej przewidziano wymóg, aby infrastruktura transportowa zapewniała łatwe przemieszczanie się i dostępność dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób starszych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej i pasażerów niepełnosprawnych.

Komisja Europejska przygotowuje obecnie wnioski dotyczące europejskiego aktu w sprawie dostępności, które mają ukazać się w 2013 r. i w których poruszono by kwestię dostępności towarów i usług w UE.

Więcej informacji

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-03-13 09:33:24
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!