Aktualności

Portugalska prezydencja w Radzie UE (2020-12-31)

Na początku 2021 roku Portugalia przejmuje odpowiedzialność jako członek tria prezydencji w Radzie UE. Dla portugalskiej prezydencji bardzo ważne będzie wzmocnienie odporności Europy i zaufania jej obywateli do europejskiego modelu społecznego, promowanie Unii opartej na wspólnych wartościach solidarności, konwergencji i spójności - Unii zdolnej skoordynowanych działań w celu wyjścia z kryzysu.

Portugalia wyznaczyła trzy główne priorytety swojej prezydencji:

 1. Promowanie ożywienia Europy, wykorzystanego przez klimat i transformację cyfrową.
 2. Wdrożenie filaru społecznego Unii Europejskiej jako kluczowego elementu zapewniającego sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu klimat i  transformację cyfrową.
 3. Wzmocnienie strategicznej autonomii Europy, utrzymując ją otwartą na świat.

Priorytety te będą realizowane według pięciu kierunków działania:

 1. Odporna Europa: promowanie ożywienia, spójności i wartości Europy. 
 2. Zielona Europa: promowanie Unii Europejskiej jako lidera w działaniach na rzecz klimatu.
 3. Cyfrowa Europa: przyspieszenie transformacji cyfrowej w służbie obywateli i  przedsiębiorstw.
 4. Europa socjalna: promowanie i wzmacnianie europejskiego modelu społecznego.
 5. Globalny wymiar Europy: promowanie otwartości Europy na świat.

Pierwszy obszar priorytetowy czyli odbudowa gospodarcza w państwach członkowskich zostanie wdrożona poprzez już istniejące ramy prawne, wieloletnie ramy finansowe i Krajowe Plany Odbudowy finansowane z Funduszu Odbudowy, jak tylko zostanie on zatwierdzony przez poszczególne kraje Unii. Już wiadomo, że fundusz nie wystartuje z początkiem 2021 r. Wymienione inicjatywy mają ochronić miejsca pracy, źródła utrzymania rolników oraz przedsiębiorstwa.

Portugalska prezydencja zamierza dążyć do zwiększenia wśród Europejczyków zaufania do  cyfrowej i ekologicznej transformacji. Ma w tym pomóc podniesienie kwalifikacji pracowników, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w przemianie oraz inwestycje w innowacje, które wzmocnią konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zapowiedziano też lepszą koordynację polityki zdrowotnej, aby skutecznie przebrnąć przez pandemię.

W trzecim obszarze priorytetowym przewidziano umocnienie stosunków ze światem. Unia będzie dążyć do zacieśnienia stosunków z obiema Amerykami, kontynuowania rozmów ws. ratyfikacji umowy handlowej z państwami Mercosuru (Wspólny Rynek Południa), ale także wzmacniania dwustronnych relacji z innymi państwami leżącymi nad Oceanem Spokojnym. Lizbona planuje także zorganizować szczyt UE-Indie, aby doprowadzić do polepszenia współpracy w kluczowych dla przyszłości świata wyzwań, jak transformacja ekologiczna oraz cyfrowa. 

Trio prezydencji w Radzie UE: Niemcy, Portugalia i Słowenia

W ciągu 18 miesięcy najpierw Niemcy (od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020), następnie Portugalia (pierwsza połowa 2021 roku) i Słowenia (druga połowa 2021 roku) obejmą wspólnie, przez pół roku każde z nich, prezydencję w Radzie UE. W oparciu o tzw. Program trio poszczególni przewodniczący w Radzie Unii Europejskiej będą koordynować swoje działania w taki sposób, aby zapewnić w tym okresie wspólne działania polityczne i płynne przejścia.

Trio prezydencji w Radzie UE zostało oficjalnie wprowadzone w latach 2007/2008, kiedy to  Niemcy, Portugalia i Słowenia współpracowały ze sobą jako pierwsze trio. Nieformalnie od 1981 roku państwa sprawujące prezydencję w Radzie tworzyły trójki w celu zapewnienia jak największej ciągłości.

Najważniejsze tematy wspólnego programu Niemiec, Portugalii i Słowenii na okres do końca 2021 roku:

 • Wysiłki będą koncentrować się na promowaniu współpracy i jedności w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Obejmuje to walkę z chorobą Covid-19, wzmocnienie struktur niezbędnych do lepszego reagowania na takie kryzysy w przyszłości oraz wspieranie odbudowy wspólnoty po gospodarczych skutkach kryzysu.
 • W celu sfinansowania pomocy do wymogów dostosowane zostaną również wieloletnie ramy finansowe Unii na lata 2021-2027.
 • Kraje te zobowiązują się do utrzymania sprawiedliwej i społecznej Europy przy jednoczesnym promowaniu europejskich interesów i wartości na całym świecie. Obejmują one prawa człowieka, równość i społeczną odpowiedzialność biznesu.
 • Europejska transformacja cyfrowa będzie postępować przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka i zapewnieniu ochrony ludzi. W kontekście digitalizacji szczególnie uwzględnione zostaną obszary edukacji, badań naukowych, finansów i opieki zdrowotnej.
 • W dziedzinie migracji trio za priorytet uznało opracowanie trwałych i odpornych na kryzys rozwiązań. Jednocześnie wzmocnić należy działania przeciwko nielegalnej migracji i handlowi żywym towarem oraz zwalczać przyczyny ucieczek.
 • W kategoriach gospodarczych nacisk położony będzie na dalsze wspieranie sprawiedliwego europejskiego rynku wewnętrznego.
 • Konkurencyjność przemysłowa Unii ma zostać wzmocniona, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie unia gospodarcza i  walutowa będzie się dalej zacieśniać.
 • Europejski Zielony Ład będzie wspierany inwestycjami we wszystkich regionach w celu stworzenia neutralnej dla klimatu i zielonej Europy.
 • W polityce zagranicznej wartości europejskie będą nadal promowane na arenie międzynarodowej, proces rozszerzenia na Bałkanach Zachodnich będzie kontynuowany, a współpraca z Afryką zacieśniana. Dalszy nacisk położony zostanie na europejską politykę obronną.

Oficjalna strona portugalskiej prezydencji:

https://www.2021portugal.eu/en/

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2020-12-31 14:34:43
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!