Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

Ekotransport dobry dla polskiej gospodarki (2021-11-04)

 

Polskie plany inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa – stwierdziła Komisja Europejska.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, oznajmiła: - Realizowany w Polsce program o wartości 175 mln euro będzie promował paliwa alternatywne i zachęcał konsumentów do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów, nie zakłócając nadmiernie konkurencji. Przyczyni się to do redukcji szkodliwych emisji, co jest zgodne z celem Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem programu jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania pojazdów na trasach należących do transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), a także na innych drogach w Polsce.

Program będzie dysponował budżetem w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) na lata 2021–2025 i składa się z dwóch części: (i) 151 mln euro (700 mln zł) zostanie przeznaczone na inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami; natomiast (ii) 22 mln euro (100 mln zł) zostanie przeznaczone na budowę publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem tego projektu pilotażowego jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora mobilności wodorowej w Polsce.

Wsparcie w ramach programu będzie miało formę dotacji bezpośrednich i będzie ograniczone do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone normy, na przykład pod względem interoperacyjności infrastruktury. Ponadto wnioskodawcy będą musieli spełniać kryteria kwalifikowalności związane z finansowymi i organizacyjnymi wymogami dotyczącymi wykonalności projektów, w tym zapewnić odpowiednią lokalizację wspieranej infrastruktury. Komisja dokonała oceny omawianego środka zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z art. 107 ust. 3 lit c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych działań gospodarczych leżących we wspólnym interesie, pod pewnymi warunkami.

Komisja uważa, że środek ten zachęci do bardziej powszechnego korzystania z pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, a tym samym w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i zanieczyszczeń, zgodnie z celami UE w zakresie klimatu i środowiska oraz celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie. 

Ponadto Komisja uznała, że będą zapewnione niezbędne zabezpieczenia ograniczające pomoc do minimum. W szczególności: (i) wnioski będą weryfikowane w ramach niedyskryminacyjnej, otwartej i przejrzystej procedury; (ii) maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta będzie ograniczona; oraz (iii) znaczna część budżetu zostanie udostępniona tylko małym i średnim przedsiębiorstwom.

Komisja stwierdziła, że wkład programu w realizację unijnych celów w zakresie środowiska i klimatu przeważa nad zakłóceniem konkurencji i wymiany handlowej, które wsparcie to może ewentualnie spowodować.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

 

Źródło: KE

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2021-11-04 11:20:00
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!