Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

10 mld euro rekompensaty za ETS (2022-10-19)

 

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program częściowo rekompensujący energochłonnym przedsiębiorstwom wyższe ceny energii elektrycznej.

Zgłoszony przez Polskę program, którego całkowity szacunkowy budżet wynosi 10 mld euro (45 435 mln zł), częściowo pokryje wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z wpływu opłat emisyjnych na koszty wytwarzania energii elektrycznej (tzw. „koszty pośrednie emisji”) poniesione w latach 2021–2030. Środek ma na celu zmniejszenie ryzyka „ucieczki emisji”, czyli sytuacji, w której przedsiębiorstwa przenoszą swoją produkcję do krajów spoza UE prowadzących mniej ambitną politykę klimatyczną, co skutkuje zwiększeniem ogólnego poziomu emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

Środek przyniesie korzyści przedsiębiorstwom działającym w sektorach narażonych na ryzyko ucieczki emisji, wymienionych w załączniku I do Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. („wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach ETS”). Sektory te ponoszą znaczne koszty energii elektrycznej i są szczególnie narażone na międzynarodową konkurencję.

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa otrzymają rekompensatę w postaci częściowego zwrotu kosztów pośrednich emisji poniesionych w poprzednim roku, przy czym płatność końcowa nastąpi w 2031 r. Maksymalna kwota pomocy na beneficjenta wyniesie 75% poniesionych kosztów pośrednich emisji. W niektórych przypadkach maksymalna kwota pomocy może być jednak wyższa, aby ograniczyć pozostałe poniesione koszty pośrednie emisji do 1,5% wartości dodanej brutto przedsiębiorstwa. Dodatkowa pomoc przyznana w celu ograniczenia pozostałych kosztów pośrednich emisji nie przekroczy jednej trzeciej zwykłej rekompensaty opartej na intensywności pomocy wynoszącej 75%. Kwotę pomocy oblicza się na podstawie wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej, które motywują beneficjentów do oszczędzania energii.

Aby kwalifikować się do otrzymania rekompensaty, beneficjenci muszą: (i) wdrożyć niektóre zalecenia z audytu energetycznego, (ii) co najmniej 30% zużywanej energii elektrycznej pobierać z odnawialnych źródeł energii (czyli muszą mieć gwarancje pochodzenia, umowy zakupu odnawialnej energii elektrycznej lub instalacje do samodzielnej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych) lub (iii) zainwestować co najmniej 50% kwoty pomocy w projekty prowadzące do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez ich instalacje.

Ocena Komisji

Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, a szczególnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa w ramach ETS.

Komisja uznała, że program jest konieczny i odpowiedni, aby wspierać przedsiębiorstwa energochłonne w radzeniu sobie z wyższymi cenami energii elektrycznej. Pozwala on też uniknąć przenoszenia przez przedsiębiorstwa produkcji do krajów spoza UE prowadzących mniej ambitną politykę klimatyczną, co skutkuje zwiększeniem ogólnego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Ponadto Komisja stwierdziła, że program spełnia wymogi dotyczące audytów energetycznych i systemów zarządzania określone w wytycznych w sprawie pomocy państwa w ramach ETS. W związku z tym wspiera on cele UE w zakresie klimatu i środowiska oraz cele określone w Europejskim Zielonym Ładzie. Komisja stwierdziła ponadto, że przyznana pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum i nie będzie miała nadmiernego negatywnego wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE.

W związku z tym Komisja zatwierdziła polski program pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

 

Źródło: KE 


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Wawro 2022-10-19 08:28:46
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!