Aktualności

Prognoza dla gospodarki: najpierw stabilizacja, a potem wzrost (2013-05-06)

Po recesji, która miała miejsce w 2012 r., przewiduje się, że w pierwszej połowie 2013 r. nastąpi stabilizacja gospodarki UE. Według prognoz w drugiej połowie roku PKB ma stopniowo rosnąć do osiągnięcia wartości dodatnich, a następnie w 2014 r. jego wzrost nabierze tempa. Ponieważ popyt krajowy jest nadal ograniczony szeregiem przeszkód, które są normalnym następstwem głębokiego kryzysu finansowego, popyt zewnętrzny ma być głównym motorem wzrostu w tym roku.

Obecnie przewiduje się, że w bieżącym roku roczny wzrost PKB wyniesie -0,1 proc. w UE i -0,4 proc. w strefie euro. Według prognoz w 2014 r. działalność gospodarcza wzrośnie o 1,4 proc. w UE i o 1,2 proc. w strefie euro.

- Wobec długotrwałej recesji musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać problem kryzysu bezrobocia w Europie. Strategia polityczna UE jest skoncentrowana na zrównoważonym wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. Konsolidacja fiskalna jest nadal przeprowadzana, ale w coraz wolniejszym tempie. Jednocześnie konieczne jest zintensyfikowanie reform strukturalnych, aby stymulować wzrost w Europie - mówi Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro.

Stopniowe zmniejszanie się przeszkód dla popytu krajowego

Obecnie inwestycje i konsumpcja krajowe są nadal utrudnione w wyniku korekty bilansowej i ograniczeń w zakresie podaży kredytów w niektórych państwach, niskich oczekiwań dotyczących przyszłych zysków i dochodów, a także wysokiego poziomu niepewności co do perspektyw gospodarczych.

Mimo że sytuacja na rynkach finansowych uległa znacznej poprawie i ogólnie w całej UE stopy procentowe spadły, nie przełożyło się to jeszcze na kondycję realnej gospodarki. Dotychczas pojawiły się tylko nieśmiałe oznaki zmniejszenia rozdrobnienia gospodarczego w poszczególnych państwach członkowskich, a przedsiębiorstwa w słabszych gospodarkach nadal muszą sobie radzić z rygorystycznymi warunkami kredytowymi.

Postępuje korekta zaburzeń równowagi zewnętrznej i wewnętrznej, a w przypadku szeregu podatnych na zagrożenia państw członkowskich oczekuje się w bieżącym roku nadwyżki na rachunku obrotów bieżących ze względu na poprawę rentowności sektora eksportu.

Jednakże nawet pomimo postępującego delewarowania zadłużenia, w okresie objętym prognozą prawdopodobnie pozostanie ono utrudnieniem dla wzrostu gospodarczego. Ponadto oczekuje się, że słaba sytuacja na rynku pracy będzie miała negatywny wpływ na spożycie prywatne. Przewiduje się zatem, że w okresie objętym prognozą wzrost popytu krajowego utrzyma się na niskim poziomie.

Oczekuje się, że ożywienie aktywności gospodarczej będzie zbyt małe, aby zmniejszyć bezrobocie. Bezrobocie ma według prognoz wynosić 11 proc. w całej UE oraz 12 proc. w strefie euro w 2013 r. i ustabilizuje się na tym poziomie w 2014 r., natomiast różnice w tym zakresie pomiędzy państwami członkowskimi nadal pozostaną bardzo duże.

W 2013 r. spodziewane jest dalsze zmniejszenie zatrudnienia, ponieważ w dalszym ciągu odczuwalny będzie opóźniony wpływ recesji w 2012 r. Do 2014 r. bardziej dynamiczny wzrost PKB ma jednakże umożliwić wzrost zatrudnienia.

Inflacja cen konsumpcyjnych w ostatnich kwartałach nadal się zmniejszała, zanikał bowiem wpływ wcześniejszego wzrostu cen energii na inflację. Stopniowy spadek inflacji ma utrzymać się w bieżącym roku i obecnie przewiduje się, że w 2013 r. inflacja wyniesie 1,8 proc. w UE i 1,6 proc. w strefie euro, a w 2014 r. odpowiednio – 1,7 proc. i 1,5 proc.

Postępująca bardziej stopniowo strukturalna konsolidacja fiskalna

Oczekuje się dalszego obniżania deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Według prognoz w 2013 r. nominalny deficyt budżetowy spadnie do -3,4 proc. w UE i -2,9 proc. w strefie euro. Tempo konsolidacji budżetowej w odniesieniu do salda strukturalnego ma być wolniejsze niż w 2012 r. W świetle słabych perspektyw dla działalności gospodarczej w bieżącym roku wskaźniki zadłużenia według prognoz mają wynosić 89,8 proc. w UE i 95,5 proc. w strefie euro.

Podczas gdy zagrożenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego stały się bardziej zrównoważone w związku z ważnymi decyzjami politycznymi, które zostały podjęte od lata ubiegłego roku, wciąż istnieją inne rodzaje ryzyka pogorszenia sytuacji.

Bardzo wysoki poziom bezrobocia w niektórych państwach członkowskich mógłby mieć wpływ na spójność społeczną i nabrać trwałego charakteru, jeżeli nie zastaną wprowadzone dalsze reformy. Ogólnie rzecz biorąc, skuteczne wdrożenie środków dostosowawczych oraz działania polityczne mające na celu wzmocnienie struktury UGW mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania ponownym napięciom na rynkach finansowych.

Z drugiej jednak strony korzystna sytuacja na rynkach finansowych lub szybsze od zakładanych postępy w zakresie korekty i reformy mogą umożliwić szybsze przywrócenie zaufania oraz ożywienie gospodarcze. Gospodarka światowa może okazać się bardziej dynamiczna niż oczekiwano, np. ze względu na wprowadzone niedawno środki o charakterze ekspansywnym. Ryzyko wzrostu inflacji zasadniczo jest nadal ograniczone.

Szczegółowe sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm


wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-05-06 07:51:29
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!