Aktualności

Łącza szerokopasmowe są wolniejsze niż sądzisz (2013-06-26)

Europejscy klienci nie uzyskują prędkości pobierania danych, które opłacają. Według nowego badania Komisji Europejskiej na temat przepustowości stałych łączy szerokopasmowych przeciętna prędkość transmisji wynosi jedynie 74 proc. prędkości zadeklarowanej przez operatora, za którą klienci zapłacili. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Po raz pierwszy różnica między deklarowaną a rzeczywistą przepustowością łączy szerokopasmowych znajduje potwierdzenie w porównywalnych i wiarygodnych danych ze wszystkich państw członkowskich UE”. Istnieją znaczne różnice na europejskich rynkach krajowych, najprawdopodobniej wynikające z praktyk reklamowych. Neelie Kroes twierdzi: „Konsumenci potrzebują więcej tego rodzaju danych, pomocnych w dokonywaniu świadomych wyborów, będziemy zatem powtarzać badania. I potraktujemy te pierwsze wyniki jako dodatkowy dowód potwierdzający konieczność stworzenia prawdziwego jednolitego rynku usług internetowych”.

Najważniejsze ustalenia dokonane w ramach badania:

  • Sieć kablowa deklaruje najbardziej wiarygodne prędkości pobierania danych: Średnia europejska wynosząca 74 proc. kryje w sobie znaczące różnice wydajności różnych technologii. Usługi oparte na technologiach xDSL osiągnęły jedynie 63,3 proc. deklarowanych prędkości w porównaniu z wartością rzędu 91,4 proc. w przypadku telewizji kablowej i 84,4 proc. w odniesieniu do FTTx
  • W wartościach bezwzględnych średnia prędkość pobierania danych we wszystkich krajach i we wszystkich technologiach wynosiła 19,47 Mb/s w godzinach szczytu. Usługi FTTx uzyskały najwyższą prędkość na poziomie 41,02 Mb/s. Usługi kablowe osiągnęły prędkość 33,10 Mb/s, zaś usługi xDSL ze średnią 7,2 Mb/s pozostały daleko w tyle.
  • Prędkości wysyłania danych są bliższe prędkościom deklarowanym. W całej Europie średnia prędkość wysyłania wynosiła 6,20 Mb/s, co stanowi 88 proc deklarowanych prędkości wysyłania. Usługi FTTx osiągnęły zdecydowanie największą prędkość wynoszącą 19,8 Mb/s. Wynika to z faktu, że w przypadku wielu usług FTTx prędkość wysyłania jest znacznie bliższa prędkości pobierania danych. Usługi sieci kablowych i usługi xDSL osiągnęły skromne wyniki odpowiednio na poziomie 3,68 Mb/s i 0,69 Mb/s.

Wyniki opierają się na pomiarze przepustowości w godzinach szczytu, który określa się jako dni robocze od godz. 19.00 do godz. 23.00 (włącznie). Są to ogólne wyniki badania próby i nie odnoszą się do faktycznej struktury rynku dostępu szerokopasmowego w każdym z krajów.

Potrzebni wolontariusze:
Badanie to potrwa do końca 2014 r. i planuje się dwa kolejne pomiary roczne. Konsumenci w Europie mogą dokonać pomiarów skuteczności działania swoich dostawców usług internetowych, przyłączając się do wolontariuszy we wszystkich krajach UE-27 oraz w Chorwacji, Islandii i Norwegii. Wybranym konsumentom zostanie przesłane niewielkie urządzenie do podłączenia do ich domowego internetu. Urządzenie to będzie wykonywać serię automatycznych testów w czasie gdy linia nie jest używana. Ustali ono prędkość przesyłania danych i przepustowość ich połączenia szerokopasmowego.

Dalsze informacje można znaleźć tutaj.


Kontekst
Prędkości produktów szerokopasmowych są reklamowane jako „do XX Mbit/s”. Prędkość tę nazywa się „deklarowaną”, „nominalną” lub „oferowaną” i widzimy ją w reklamach. Mogą jednak występować znaczne różnice między prędkością deklarowaną a prędkością rzeczywiście uzyskiwaną przez konsumentów. Różnice w efektywności pobierania między państwami członkowskimi wynikają przede wszystkim z technologii, które w przeszłości były stosowane w tych krajach.
Badania pokazują, że między 27 proc. a 41 proc. europejskich abonentów łączy internetowych twierdzi, iż ich prędkość pobierania nie odpowiada wartościom określonym w umowach, które podpisali. Z kolei prawie połowa unijnych abonentów uważa, że czasem napotyka trudności w dostępie do treści i aplikacji internetowych z powodu niewystarczającej prędkości lub przepustowości.

Jest to pierwsze badanie dotyczące przepustowości łączy szerokopasmowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Chorwację, która wkrótce przystąpi do UE, a także Norwegię oraz Islandię, przy zastosowaniu tego samego podejścia. Projekt jest prowadzony przez specjalistę w zakresie badania przepustowości łączy szerokopasmowych, firmę SamKnows, która zrealizowała już podobne projekty w Zjednoczonym Królestwie i USA.

Podstawę stanowi metoda wykorzystująca urządzenia informatyczne, która dostarcza najdokładniejszych i niezależnych danych na temat przepustowości internetu, niezależnie od technologii dostępu i instalacji domowej. Tę samą metodę zastosowały również krajowe organy regulacyjne w USA, Zjednoczonym Królestwie, Brazylii i Singapurze.
Sprawozdanie z fazy 1 zostało ukończone niezależnie od dostawców usług internetowych, jednak dostawców usług internetowych zaproszono do udziału w fazie 2 i o dodatkowe informacje powinni się oni zwracać pod adres e-mail .

Wyniki zebrano w marcu 2012 r. od grupy 9 104 uczestników. Łącznie w ramach 75 978 173 niepowtarzalnych testów wykonano 3 065 341 850 pomiarów.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-06-26 13:58:15
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!