Aktualności

Informacje dla przedsiębiorstw szukających finansowania projektów (2013-06-25)

Przedsiębiorstwa w całej Europie będą miały łatwiejszy dostęp do tak bardzo im potrzebnego finansowania. Komisja Europejska właśnie rozszerzyła zakres informacji znajdujących się na portalu "Twoja Europa", dotyczących finansowania unijnego, o fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Uruchomiony w zeszłym miesiącu nowy jednolity portal dotyczący finansowania unijnego zawiera łatwo dostępne, pełne i aktualne informacje o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy i MŚP mogą uzyskać dostęp do środków finansowych z różnych programów na lata 2007-2013 w wysokości ponad 100 mld EUR. Dzięki rozszerzeniu portalu liczba banków i funduszy partnerskich podwoi się do ponad 1 000. Dzięki temu to istotne źródło informacji o finansowaniu dla MŚP (w formie gwarancji, pożyczek i kapitału podwyższonego ryzyka) stanie się jeszcze bogatsze (MEMO/13/606).

Nowy jednolity punkt dostępu do wszystkich instrumentów finansowych UE przeznaczony dla MŚP

Dostęp do finansowania jest jednym z najpilniejszych problemów, przed którymi stoją MŚP w Europie.  W okresie ostatnich dwóch lat prawie jednej trzeciej z MŚP, które ubiegały się o pożyczkę bankową, odmówiono udzielenia takiej pożyczki lub udzielono pożyczki na kwotę niższą niż zamierzona. Periodyk European Small Business Finance Outlook (Europejski przegląd małych przedsiębiorstw) potwierdza, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej stają się coraz bardziej uciążliwe dla europejskich MŚP i że banki strefy euro zaostrzyły warunki udzielania kredytów. Informacje o funduszach UE i dostęp do nich nigdy nie były istotniejsze. Z funduszy strukturalnych już teraz płynie dla MŚP pomoc w wysokości około 70 mld EUR za okres 2007-2013.

Z okazji konferencji dotyczącej europejskiego wsparcia dla MŚP na lata 2014-2020, która odbywa się w Brukseli, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani oraz komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn powiedzieli: - Jednolity portal dotyczący finansowania unijnego pomoże MŚP w łatwym i szybkim znalezieniu tak im potrzebnych środków finansowych. Jednym z głównych priorytetów Komisji jest uproszczenie i ograniczenie przeszkód, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Włączenie funduszy strukturalnych UE do jednolitego portalu stanowi kamień milowy w ramach tego procesu. W tym samym czasie pragnę, pragniemy jednocześnie zachęcić państwa członkowskie i regiony do wykorzystywania instrumentów finansowych UE, ponieważ mogą one zwiększyć efekt polityki spójności. One właśnie są katalizatorami kluczowych inwestycji stanowiących konieczny bodziec dla rozwoju gospodarski europejskiej i tworzenia nowych miejsc pracy.

IP/13/387 - MEMO/13/393 Poprawa dostępu do finansowania dla MŚP kluczem do ożywienia gospodarczego

Informacje na temat dostępnych instrumentów finansowych UE

Instrumenty finansowe UE przeznaczone dla MŚP, wchodzące w skład portalu, to: Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), instrument mikrofinansowy Progress, instrument podziału ryzyka (7PR), pożyczki EBI dla MŚP, a od dzisiaj także krajowe i regionalne programy operacyjne wdrażające cele polityki spójności w poszczególnych państwach członkowskich.

Przystępny portal internetowy dla MŚP

Jednolity portal zawiera szczegółowe informacje dla MŚP o tym, jak ubiegać się o wspierane przez UE finansowanie za pośrednictwem jednego z około 1000 banków lub innych instytucji finansowych. 

Jednolity portal umożliwia przedsiębiorcom i firmom znalezienie najodpowiedniejszego finansowania dostosowanego do ich konkretnych potrzeb finansowych wynikających np. z wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju finansowania i celów inwestycyjnych. Portal jest dostępny w różnych językach UE dla wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących.

Dostęp do finansowania w regionach to klucz do powrotu na ścieżkę wzrostu

Instrumenty finansowe zyskały w latach 2007-2013 na znaczeniu jako istotne narzędzia realizacji polityki spójności UE. Pod koniec 2011 r. inwestycje w przedsiębiorstwa objęły już kwotę wynoszącą ponad 3,6 mld EUR dystrybuowaną za pośrednictwem 68 tys. produktów finansowych obejmujących pożyczki, gwarancje, kapitał podwyższonego ryzyka/udziały kapitałowe i inne produkty finansowe.

Do końca 2011 r. we wszystkich 25 państwach członkowskich oraz w jednym regionie współpracy transgranicznej utworzono ogółem 484 konkretnych funduszy dla przedsiębiorstw (pożyczki, gwarancje, kapitał podwyższonego ryzyka/udziały kapitałowe i inne). W całym okresie obejmującym lata 2007-2014 na wsparcie dla MŚP przeznaczono 69,7 mld EUR z EFRR i EFS. Jeśli uwzględnić współfinansowanie krajowe, to kwota ta zwiększy się do przynajmniej 95,4 mld EUR.

Do końca grudnia 2012 roku w ramach instrumentów finansowych Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) uruchomiono prawie 13 mld EUR w postaci gwarancji oraz ponad 2,3 mld EUR w postaci kapitału podwyższonego ryzyka. Z programu tego skorzystało już ponad 220 tys. MŚP w całej Europie. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani zwrócił się o zwiększenie o 19 mln EUR budżetu na instrumenty finansowe CIP, aby pomóc MŚP, które mają trudności w dostępie do finansowania.

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-06-26 14:12:21
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!