Aktualności

Zatrudnienie zintegrowane (2013-06-18)

W Europie jest obecnie 26 mln bezrobotnych, a jednocześnie nadal istnieje 1,7 mln wakatów. Dlatego Komisja Europejska chciałaby zwiększyć skuteczność publicznych służb zatrudnienia, które odpowiadają m.in. za doradzanie osobom poszukującym pracy. Mają temu służyć nowe przepisy ułatwiające współpracę instytucji odpowiedzialnych w krajach członkowskich za rynek pracy.

Publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich mają do odegrania decydującą rolę, pomagając bezrobotnym w znalezieniu pracy. Dlatego też w celu lepszego uwzględnienia potrzeb osób bezrobotnych i przedsiębiorstw Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący decyzji, która ma pomóc publicznym służbom zatrudnienia maksymalnie zwiększyć skuteczność ich działań dzięki ściślejszej współpracy.

Efektywne publiczne służby zatrudnienia są niezbędne dla praktycznego wdrażania przez państwa członkowskie strategii zatrudnienia, do których należą m.in. programy gwarancji dla młodzieży. Publiczne służby zatrudnienia mają doskonałe warunki, aby doradzać osobom szukającym pracy w sprawach szkolenia, przyuczenia do zawodu, praktyki zawodowej i dalszych możliwości w dziedzinie kształcenia dostosowanych do sytuacji bezrobotnych i do wymagań pracodawców.

Publiczne służby zatrudnienia odgrywają też niezwykle ważną rolę w zapewnieniu lepszego pośrednictwa między osobami szukającymi pracy, które posiadają szczególne kwalifikacje, i pracodawcami, którzy właśnie takich umiejętności poszukują. Najnowsze wydanie Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy pokazuje nam, że pomimo rekordowo wysokiego bezrobocia w Europie nadal istnieje 1,7 mln wakatów w UE.

Poprawa efektywności i skuteczności publicznych służb zatrudnienia, które mają do odegrania główną rolę w realizacji aktywnej polityki rynku pracy, ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania wysokiego bezrobocia - powiedział europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor. - Projekt nowych przepisów pomoże publicznym służbom zatrudnienia w wypełnianiu tego podstawowego zadania.

Zaproponowane przepisy przewidują utworzenie platformy umożliwiającej porównywanie wyników publicznych służb zatrudnienia do odpowiednich poziomów odniesienia, wskazanie najlepszych praktyk i wspieranie wzajemnego uczenia się. Publiczne służby zatrudnienia same stwierdziły, że gdyby taka sieć współpracy istniała, możliwe byłoby wcześniejsze wykrywanie problemów na rynku pracy.

Sieć wspierałaby także praktyczne wdrożenie strategii zatrudnienia przez państwa członkowskie. Dobrym przykładem może tu być wdrażanie gwarancji dla młodzieży uzgodnionych przez Radę Ministrów UE. W ramach tej inicjatywy wzywa się państwa członkowskie do zapewnienia młodym ludziom oferty pracy, możliwości dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyk zawodowych w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia nauki (zob. IP/12/1311,MEMO/12/938SPEECH/12/910MEMO/13/152).

Ta nowa struktura pomagałaby państwom członkowskim wdrażać zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące poprawy skuteczności i wydajności publicznych służb zatrudnienia, które Rada wydała w ramach tzw. europejskiego semestru (zob. IP/13/463).

Na organizowanym 3 lipca w Berlinie szczycie w sprawie bezrobocia osób młodych publiczne służby zatrudnienia podejmą temat wzmocnionej współpracy. Oczekuje się, że przedstawią konkretne środki służące wdrażaniu gwarancji dla młodzieży i rozważą, w jaki sposób mogą wspierać się w tej dziedzinie.

Wniosek w sprawie nowych przepisów zostanie teraz przekazany Radzie Ministrów UE i Parlamentowi Europejskiemu w celu przyjęcia go, a od 2014 r. powinno rozpocząć się wdrażanie przepisów.

Gdy zaproponowana decyzja zostanie przyjęta, wszystkie państwa członkowskie wyznaczą spośród swojej kadry kierowniczej wyższego szczebla publicznych służb zatrudnienia po jednym członku i jednym zastępcy, którzy będą zasiadać w radzie sieci publicznych służb zatrudnienia. Komisja również wyznaczy jednego członka i jednego zastępcę członka zarządu.

Kontekst

Obecnie w większości państw członkowskich przedefiniowuje się rolę publicznych służb zatrudnienia, aby przekształcić je w podmioty świadczące bardziej elastyczne, nowoczesne i zorientowane na klienta usługi, które zapewniają skuteczne rozwiązania w dziedzinie zatrudnienia. Nowoczesne i efektywne publiczne służby zatrudnienia muszą rozwinąć szerszą współpracę z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, wzmacniać efekt synergii z partnerami prywatnymi i innymi podmiotami na rynku pracy, zwracać większą uwagę na potrzeby pracodawców i na zdobywanie kompetencji, a także coraz częściej w inteligentny sposób wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne.

Istniejąca od 1997 r. nieformalna grupa ekspertów europejskich publicznych służb zatrudnienia przedkłada Komisji w odpowiednim czasie przydatne informacje na temat kwestii zatrudnienia.

Zaproponowana decyzja pozwoli nie tylko nadać tej grupie formalny status i jasno określić jej zadania, lecz także ułatwi wdrożenie projektów dotyczących rynku pracy i finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Publiczne służby zatrudnienia będą w dalszym ciągu współpracować ze sobą w ramach EURES – unijnej sieci dla osób szukających pracy.

Bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

 

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Wojciech Olszewski 2013-06-26 14:21:57
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!