Aktualności

Wsparcie dla Polski w ramach SURE (2021-04-02)

Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) pomaga krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa na swoim terytorium.

Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa.

Instrument SURE funkcjonuje przede wszystkim na drugiej linii obrony, jako wsparcie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych rozwiązań. Pomaga państwom członkowskim w ochronie miejsc pracy, a tym samym w ograniczeniu narażenia pracowników i osób samozatrudnionych na ryzyko bezrobocia i utraty dochodów.

Pożyczki udzielane państwu członkowskiemu w ramach instrumentu SURE są wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji odpowiada jego względnemu udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto (DNB) Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r.

Utworzenie SURE jest kolejnym namacalnym wyrazem unijnej solidarności, w myśl której państwa członkowskie zgadzają się wspierać się nawzajem za pośrednictwem Unii, udostępniając dodatkowe środki finansowe w formie pożyczek.

Rada zatwierdziła już wsparcie finansowe w wysokości 87,9 mld euro dla 17 państw członkowskich. Poza tym 16 listopada Komisja zaproponowała udzielenie Irlandii wsparcia finansowego w wysokości 2,5 mld euro, co wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę. Jeżeli uwzględnimy ostatnią propozycję Komisji, łączna kwota wsparcia finansowego z SURE wynosi w zaokrągleniu 90,3 mld euro.

6 sierpnia 2020 r. Polska zwróciła się do UE o pomoc finansową w celu uzupełnienia krajowych działań na rzecz złagodzenia wpływu pandemii COVID-19 w ramach instrumentu SURE. Polsce przyznano ponad 11,2 mld euro. Środki te służą finansowaniu tarcz antykryzysowych i są przekazywane w transzach. Do Polski trafiło już 6,68 mld euro. Kraje UE wciąż mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE, którego łączna wartość wynosi do 100 mld euro.

Wsparcie finansowe jest przekazywane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach. Te pożyczki pomogą państwom członkowskim w pokryciu kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w kontekście kryzysu wywołanego pandemią. W szczególności pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek. Pieniądze z budżetu SURE mogą posłużyć jako środki pomocnicze do sfinansowania niektórych działań ochrony zdrowia, zwłaszcza w miejscu pracy, których celem jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodarczej.

 

Źródło: Komisja Europejska

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2021-04-02 07:46:48
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!