Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania oraz do podjęcia pracy na jej terytorium.

Co warto wiedzieć?

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, pracownik ma pełny dostęp do zatrudnienia na terenie UE (po upływie okresu przejściowego w przypadku państwa wstępujących w 2004 i 2007 roku), dostęp do świadczeń socjalnych i przywilejów podatkowych. Warunki pracy, takie jak: urlopy, świadczenia medyczne i chorobowe również zostały ujednolicone. Ponadto, pracownik migrujący może liczyć na takie same zarobki jakie otrzymują obywatele państwa przyjmującego, z tymi samymi kwalifikacjami oraz na tym samym stanowisku.

Wraz z pracownikiem, prawo pobytu na terenie kraju członkowskiego uzyskuje jego rodzina, niezależnie od posiadanego obywatelstwa (pod warunkiem, że pracownik jest w stanie utrzymać przybyłych członków rodziny i zapewnić im godny poziom życia). Członkowie rodziny objęci tym prawem to:

  • współmałżonek, partner (zalegalizowany związek partnerski)
  • dzieci pracownika i jego współmałżonka lub partnera, które nie ukończyły 21 lat lub pozostają na utrzymaniu pracownika
  • inni członkowie rodziny, pozostający na utrzymaniu pracownika lub wymagający osobistej opieki ze względu na stan zdrowia.

Może okazać się, że członkowie rodzin podlegają rejestracji we właściwym organie państwa przyjmującego, wydającym zaświadczenia o rejestracji. Aby dokonać rejestracji należy posiadać ważny dowód osobisty, potwierdzenie relacji rodzinnych lub związku partnerskiego, zaświadczenie o podjęciu pracy przez pracownika, oraz w przypadku osób przebywających na utrzymaniu pracownika, zaświadczenie, że dane osoby należą do tej kategorii.

Prawo stałego pobytu na terytorium kraju przyjmującego możliwe jest po pięciu latach przebywania w danym państwie. W przypadku obywateli UE, po złożeniu odpowiedniego wniosku, odpowiedni urząd powinien wystawić dokument poświadczający stały pobyt.

Dzieci pracownika mają prawo do edukacji w państwie przyjmującym na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju. Dotyczy to również np. prawa do równych szans przy ubieganiu się o stypendia socjalne.

Jak szukać pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej?

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych EURES  – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy. Wspiera ona mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a także w Szwajcarii.

Na stronach internetowych EURES znaleźć można między innymi aktualne zagraniczne oferty pracy, ważne informacje dotyczące warunków pracy i życia na obszarze państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także informacje o czym należy pamiętać, aby wyjazd do pracy był bezpieczny.

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez Doradców EURES i Asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy i Asystentów EURES z powiatowych urzędów pracy, natomiast koordynacja udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwój usług EURES należy do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenia emerytalno-rentowe

Wszystkie kraje UE mają obowiązek skoordynować swoje systemy emerytalne tak, aby każda osoba, która osiągnęła wiek emerytalny mogła otrzymać emeryturę. Jej wysokość zależna będzie od czasu jaki został przepracowany w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Okresy przepracowane w różnych państwach Wspólnoty sumują się.

Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną przeniesione niezależnie od długości okresów ubezpieczenia (pracy) lub okresów zamieszkania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej .